Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 maja 2018 |
Imieniny: Jana, Wiktora
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
17
maja
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wymiana instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 5A"

Termin składania ofert:
29 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
14
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Remont klatki schodowej w budynku Kamionek Wielki 5"

Termin składania ofert:
28 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
09
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 4 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody POWOGAZ JS 1,6 SMART+ DN15 z plombami i nakładką AT-wMBus, do odczytu radiowego oraz legalizacja ciepłomierzy i wyposażenie ich w nakładkę do odczytu radiowego.

 

II. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody POWOGAZ JS 1,6 SMART+ DN15 z plombami, uszczelkami i nakładką AT-wMBus, do odczytu radiowego oraz legalizacja ciepłomierzy i wyposażenie ich w nakładkę do odczytu radiowego wg zestawienia:

 

1.1 Wspólnota Mieszkaniowa Kopernika 4, NIP: 845-16-63-965:

 1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 11 szt.
 2. Plomba zatrzaskowa DN15 – 21 szt.
 3. Uszczelki – 50 szt.

 

1.2 Wspólnota Mieszkaniowa Żeromskiego 9, NIP: 845-19-82-481:

 1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 9 szt.
 2. Plomba zatrzaskowa DN15 – 19 szt.
 3. Uszczelki – 50 szt.

 

1.3 Wspólnota Mieszkaniowa Plac Wolności 5, NIP: 845-16-63-787:

 1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 7 szt.
 2. Plomba zatrzaskowa DN15 – 17 szt.
 3. Uszczelki – 50 szt.

 

1.4 Wspólnota Mieszkaniowa Bema 8, NIP: 845-16-64-462:

 1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 33 szt.
 2. Plomba zatrzaskowa DN15 – 43 szt.
 3. Uszczelki – 100 szt.

 

1.5 Wspólnota Mieszkaniowa Przesiedleńcza 1, NIP: 845-19-82-989:

 1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 18 szt.
 2. Wodomierz ciepłej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 13 szt.
 3. Plomba zatrzaskowa DN15 – 41 szt.
 4. Uszczelki – 50 szt.
 5. Legalizacja ciepłomierzy lokatorskich – 18 szt.
 6. Wyposażenie ciepłomierzy lokatorskich w nakładkę do odczytu radiowego – 18 szt.

 

1.6 Wspólnota Mieszkaniowa Zamkowa 15, NIP: 845-16-76-034:

 1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 47 szt.
 2. Plomba zatrzaskowa DN15 – 57 szt.
 3. Uszczelki – 100 szt.

 

1.7 Wspólnota Mieszkaniowa Mickiewicza 5, NIP: 845-16-63-497:

 1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 11 szt.
 2. Plomba zatrzaskowa DN15 – 21 szt.
 3. Uszczelki – 50 szt.

 

1.8 Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., NIP: 845-10-04-895:

 1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 2 szt.
 2. Wodomierz ciepłej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 2 szt.
 3. Plomba zatrzaskowa DN15 – 4 szt.

 

III . Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawyz dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wariantowych.

(Wariant I – wodomierze zimnej i ciepłej wody wraz z nakładką do odczytu radiowego, plomby zatrzaskowe oraz uszczelki;

Wariant II – legalizacja ciepłomierzy wraz z wyposażeniem ich w nakładkę
do odczytu radiowego)

 1. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie na podstawie odrębnych faktur wystawionych na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe oraz Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., w terminie 14 dni od daty wystawienia faktur.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zadań.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Termin dostarczenia zamówienia: do 2 tygodni od daty podpisania zlecenia.
 2. Do całkowitego kosztu zamówienia należy doliczyć koszty dostawy wodomierzy do siedziby Zamawiającego.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta - Dostawa wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z plombami i nakładką do odczytu radiowego, oraz legalizacja ciepłomierzy na Wspólnotach Mieszkaniowych w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty można składać również w formie elektronicznej – na dołączonym druku, za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 27 kwietnia 2018 r. (piątek), godz. 9.00.

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo
w terminie do dnia 27 kwietnia 2018 r. (piątek) do godz. 9.00.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
Dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Kamila Radzewicz, tel. 87 427 59 39 (w godz. 800-1400).

Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR