Ciepłownie Miejskie
dziś jest 21 maja 2018 |
Imieniny: Jana, Wiktora
w Węgorzewie
ramka fotografii
ramka fotografii
Informacje
18
maja
Zapytanie ofertowe - modernizacja balkonów

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja balkonów w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej Jana Pawła II 2"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
18
maja
Zapytanie ofertowe - wymiana wodomierzy

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Oferta – Wymiana wodomierzy zimnej i ciepłej wody w budynkach Wspólnot Mieszkaniowych "

Termin składania ofert:
25 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
17
maja
Zapytanie ofertowe - prace elektryczne

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Wymiana instalacji elektrycznej budynku Wspólnoty Mieszkaniowej 3 Maja 5A"

Termin składania ofert:
29 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
14
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Remont klatki schodowej w budynku Kamionek Wielki 5"

Termin składania ofert:
28 maja 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
09
maja
Zapytanie ofertowe - prace budowlane

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty cenowej na:

"Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kopernika 4 w Węgorzewie"

Termin składania ofert:
1 czerwca 2018 r. do godz. 12:00

Szczegółowe informacje i zakres prac w zakładce PRZETARGI
Linki
• Urząd Miejski w Węgorzewie
• Starostwo Powiatowe w Węgorzewie
• Urząd Regulacji Energetyki
• Polskie Stowarzyszenie Zarządców Nieruchomości
AKTUALNA POGODA W WĘGORZEWIE

 

Węgorzewo, dn. 19.04.2018 r.

                            ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonaniu prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”.

 II. Zakres zamówienia:

 

1.1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 59B, NIP: 845-18-96-540:

 • konserwacja klatki schodowej – usunięcie plam zaciekowych na ostatniej kondygnacji budynku

 

1.2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11 Listopada 22, NIP: 845-16-64-172:

 • Usunięcie spękania tynków na kominach
 • Usunięcie odprysków farby na kominach i cokołach
 • Usunięcie spękania posadzek, opasek oraz dojść do budynku
 • Naprawienie spękanych i odparzonych tynków w piwnicy na ścianach i sufitach
 • Naprawa elewacji na ścianie szczytowej
 • Naprawa stopni w piwnicy
 • Wykonanie „wiatrołapu” do budynku/doszczelnienie daszku nad wejściem do budynku
 • wykonanie wentylacji w „kantorku”

 

1.3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Żeromskiego 9, NIP: 845-19-82-481:

 • Wykonanie zadaszenia nad wejściem do klatki (od strony ul. Żeromskiego)
 • Zagospodarowanie terenu wraz z wykonaniem bramy na posesję oraz ogrodzenia od strony budynku DPS
  • montaż bramy rozsuwanej na pilota
  • montaż drewnianej, osłaniającej zabudowy siatki od strony DPS
  • montaż 2 furtek (od strony wejścia do klatki schodowej, oraz obok bramy).

 

1.4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 17A, NIP: 845-17-91-108:

 • Uzupełnienie ubytków betonu przy wejściu do budynku

 

1.5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bema 8, NIP: 845-16-64-462:

 • Odnowienie powłok schodów zewnętrznych (schody do boksów)
 • Wymiana wyłazu dachowego w II klatce schodowej

 

1.6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Przesiedleńcza 1, NIP: 845-19-82-989:

 • Konserwacja/remont pokrycia dachowego
  • wymiana pokrycia papowego dachu
  • doszczelnienie, wymiana obróbek kominów
  • wymiana wywiewek wentylacyjnych
 • Konserwacja tynków elewacji
 • Naprawa łącznika przy garażach (likwidacja pęknięcia)

 

1.7. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 5A, NIP: 845-18-48-156:

 • Odmalowanie pomieszczenia piwnicznego przy komórce piwnicznej lok. nr 15

 

1.8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Pawła II 2, NIP: 845-198-65-04:

 • Zainstalowanie listwy osłonowej przerwy dylatacyjnej, wypoziomowanie zapadniętych fragmentów opaski wokół budynku
 • Remont murków przy klatkach schodowych

 

1.9. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11 Listopada 24, NIP: 845-16-62-747:

 • Wyłożenie terakoty we wspólnych pomieszczeniach gospodarczych w piwnicy
 • Montaż 2 szt. okienek w wiatrołapie wraz z parapetami

 

Uwaga !!! W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Zarządem WM, Panem Romanem Sarnowskim, tel. 692 392 228.

 

1.10. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Słowackiego 44, NIP: 845-19-82-943:

 • Uzupełnienie ubytków w murku ogrodzenia
 • Czyszczenie rynien wraz z odpływami
 • Oczyszczenie elewacji z nalotu pleśni i grzybów
 • Oczyszczenie i impregnacja krokwi na poddaszu nieużytkowym, na których wystąpił wykwit grzybów
 • Wymiana bądź konserwacja obróbek blacharskich kominów

 

 

1.11. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 3 Maja 15A, NIP: 845-17-87-584

 • wymiana ogrodzenia od strony ul. 3 Maja (od sklepiku do bramy wjazdowej)
 • wymiana bramy na rozsuwaną
 • likwidacja przęsła skośnego
 • podniesienie ogrodzenia poprzez wkopanie obrzeży betonowych wysokich
 • systemowy montaż ogrodzenia panelowego (bez ingerencji w ogrodzenie od strony garaży)
 • wyrównanie powierzchni przy bramie
 • wysypanie wjazdu kamieniami
 • likwidacja i zamurowanie zsypu od strony szczytowej
 • remont wszystkich czap kominów
 • poprawa łączeń papy, fałd papy oraz łączeń papy na styku dachu z obróbkami
 • poprawa mocowań obróbki blacharskiej na 4 rogach budynku
 • poprawa wyłazu dachowego, wymiana zawiasów

 

Uwaga !!! W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt z Zarządem WM, Panem Juliuszem Orszewskim, tel. 605 449 001.

 

1.12. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Sienkiewicza 31, NIP: 845-16-63-528

 • wykonanie wiaty śmietnikowej na wylewce betonowej o wymiarach 3,60 m x 5,00 m

 

1.13. Wspólnota Mieszkaniowa ul. 11 Listopada 26, NIP: 845-16-63-729

 • ocieplenie ścian kominów nad lokalem nr 14 wełną mineralną i zabudową z karton - gipsu
 • montaż siatki zabezpieczającej przewód spalinowy nad lokalem nr 10 – zalecana wielkość otworów siatki ok. 2 cm x 2cm.

 

III. Postanowienia ogólne

 

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wariantowych
  (w przypadku braku zainteresowania wykonaniem robót budowlanych na poszczególnym budynku Wspólnoty Mieszkaniowej – prosimy o wykreślenie pozycji z tabelki zawierającej szacunkową wartość wykonania poszczególnych zadań).
 5. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na poszczególnych budynkach, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 6. Zapłata za przedmiot zamówienia odbywać się będzie z fakturowaniem na poszczególne Wspólnoty Mieszkaniowe.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.
 8. Rozliczenie za wykonane prace budowlane, zostanie dokonane na postawie kosztorysu powykonawczego oraz po uwzględnieniu: szacunkowego kosztu wykonania prac oraz stawki roboczogodziny ujętej na postawie złożonej oferty cenowej, tj. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
 9. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 24 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy/zlecenia.

 

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że oferowana cena realizacji zadania zawiera wszystkie koszty wykonania z tym związanych prac budowlanych tj. uwzględnia koszty robocizny i innych dodatkowych kosztów i nakładów z kosztami zakupu materiałów i zastosowanego przy zleceniu sprzętu.
 3. Zamawiający oczekuję, że oferowana cena zostanie przedstawiona
  zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę,
  w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
  z napisem: „Wykonanie prac z branży budowlanej na budynkach Wspólnot Mieszkaniowych w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 10. Oferty można składać również w formie elektronicznej – na dołączonym druku, za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 11. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 8 maja 2018 r. (poniedziałek), 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: stawka roboczogodziny, w tym VAT – 50 %, szacunkowa wartość zadania – 50 %.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4,
11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 8 maja 2018 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).
 • Kamila Radzewicz, tel. 87 427 59 39 (w godz. 800-1400).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

 

CIEPŁOWNIE MIEJSKIE SPÓŁKA Z O.O. W WĘGORZEWIE | © 2010

PROJEKT I HOSTING: STUDIO KOLOR