Nieruchomości

Dostawa wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z plombami i nakładką do odczytu radiowego – Zasób Komunalny Gminy Węgorzewo

Protokół z otwarcia ofert

Informujemy, że dokonano wyboru następującej oferty:
Visterma Sp. z o.o. (cena zł brutto: 34 782,92 zł)

CeM-2022/4965/W3

Węgorzewo, dnia 02 stycznia 2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2022 poz. 1360 z późniejszymi zmianami).

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wodomierzy zimnej i ciepłej wody POWOGAZ JS 1,6 SMART+ DN15 z plombami i nakładką AT-wMBus, do odczytu radiowego.

II. Zakres zamówienia:
1. Zamówienie obejmuje dostawę fabrycznie nowych wodomierzy zimnej wody POWOGAZ JS 1,6 SMART+ DN15 z plombami, uszczelkami, śrubunkami ½” i nakładką AT-wMBus, do odczytu radiowego:

1. Wodomierz zimnej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 200 szt.
2. Wodomierz ciepłej wody DN15 wraz z nakładką do odczytu radiowego – 20 szt.
3. Plomba zatrzaskowa DN15 – 220 szt.
4. Uszczelki – 55 szt.
5. Śrubunki ½” – 55 zt.

Wodomierze powinny posiadać cechy legalizacyjne uzyskane w 2023 r.

III. Postanowienia ogólne
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert wariantowych.
5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie protokołu odbioru i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zadań.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:
1. Termin dostarczenia zamówienia: do 4 tygodni od daty podpisania zlecenia.
2. Do całkowitego kosztu zamówienia należy doliczyć koszty dostawy wodomierzy do siedziby Zamawiającego.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta – Dostawa wodomierzy zimnej i ciepłej wody wraz z plombami i nakładką do odczytu radiowego – Zasób Komunalny Gminy Węgorzewo”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 18.01.2023 r. (środa), godz. 12.00.

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 18.01.2023 r. (środa) do godz. 12.00.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
Mateusz Rodziewicz, tel. 87 427 59 42 (w godz. 7:00-15:00).
Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (w godz. 7:00-15:00).

X. Załączniki

1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

Aktualności