Nieruchomości

Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku przy ul. Bema 22, 11-600 Węgorzewo

Protokół z otwarcia ofert

Informujemy, że dokonano wyboru następującej oferty:
MZ Pracownia Projektowa Mateusz Zdunek (cena zł brutto: 7 900,00 zł)

CeM-2023/141/W6                                      

Węgorzewo, dnia 17.01.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Zarządca Wspólnoty Mieszkaniowej ul. Bema 22, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 na zadanie pn. „Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku przy ul. Bema 22, 11-600 Węgorzewo”, w przedmiocie:

Przedmiot zapytania

 1. Przedmiotem zapytania jest wykonanie inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego w Węgorzewie przy ul. Gen J. Bema 22, działka nr 722/2, obręb Węgorzewo 02. Budynek składa się z dwóch kondygnacji naziemnych i piwnicy. W budynku znajduję się trzydzieści pięć lokali mieszkalnych.
 2. Celem inwentaryzacji jest określenie stanu faktycznego w zakresie powierzchni, struktury i udziałów.
 3. Zakres prac musi obejmować czynności niezbędne do sporządzenia dokumentacji stwierdzającej, rzeczywisty stan nieruchomości.

Oferent powinien dokonać

 1. Przeprowadzenia oględzin budynku oraz uwzględnienia w oferowanej cenie dodatkowych koniecznych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania.
 2. Zapoznania się w całości z załącznikami zapytania.

Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń zawarcie umowy.
 4. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru dokumentacji i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni).

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Przedkładając ofertę w zakresie Wykonawcy jest uwzględnienie wszelkich niezbędnych kosztów mających na celu zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
 2. Dokumentacja musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i przez osobę posiadającą uprawnienia do jej sporządzenia.
 3. W celu przeprowadzenia prac inwentaryzacyjnych w budynku należy się wcześniej umówić z administratorem budynku i właścicielami mieszkań. Kontakt do właścicieli lokali zostanie udostępniony przez Zamawiającego przy zawarciu umowy.
 4. Zamawiający (jako Administrator) zgodnie z art. 28 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L. z 2016 roku Nr 119, str. 1), dalej RODO, powierza Wykonawcy (podmiotowi przetwarzającemu) w celu realizacji przedmiotu umowy przetwarzanie następujących danych osobowych: imiona i nazwiska, dane adresowe, dane ewidencyjne nieruchomości, numery telefonów, które dotyczą następującej kategorii osób: właściciele nieruchomości położonej w Węgorzewie przy ul. Bema 22.
 5. Zamawiający przy zawarciu umowy udostępni Wykonawcy numer księgi wieczystej nieruchomości oraz posiadane dokumenty niezbędne do wykonania inwentaryzacji.
 6. Dokumentacja winna być sporządzona w wersji papierowej (2 egz.) i elektronicznej w ogólnie dostępnym formacie PDF.
 7. Przedmiot zadania Wykonawca wykona własnym staraniem.
 8. Termin wykonania zamówienia: 60 dni od dnia podpisania umowy.

Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynku przy ul. Bema 22, 11-600 Węgorzewo”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

Termin składania ofert: do 26 stycznia 2023 r. (czwartek), godz. 1200

Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 26 stycznia 2023 r. (czwartek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Mateusz Rodziewicz, tel. 87 427 59 42 (pn. – pt., w godz. 800-1500).
 2. Maciej Rutkowski, tel. 87 427 59 34 (pn. – pt., w godz. 800-1500).

Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1,
 2. Projekt umowy – zał. nr 2.

Aktualności