Nieruchomości

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Nadbrzeżnej 2 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 13 marca 2019 r.

CeM-2019/656/W2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Nadbrzeżnej 2 w Węgorzewie”, polegająca na:

 

II. Zakres zamówienia:

 1. Pokryciu dachu styropapą o grubości 15 cm wraz z wygięciem pasa papy wokół kominów i ścian murów + prace towarzyszące przy wskazanej technologii.
 2. Remont kominów wstających ponad dachem (m.in. skucie starych tynkówi tynkowanie, wymiana obróbki blacharski, malowanie).
 3. Kapitalny remont gzymsów wokół budynku.
 4. Przewód kominowy (rura) ponad dachem z podłączeniem kratki wentylacyjnej pomieszczenia kuchennego lokalu nr 8 – przedłużyć rurą termiczną do długości co najmniej 2mb.
 5. Ocieplenie ścian budynku ze wszystkich stron: styropian – 12 cm,
 6. Wykonanie elewacji ze wszystkich stron budynku, poprzez m.in.:
 • Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi z siatką.
 • Przyklejenie siatki elewacyjnej.
 • Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej o grubości do 3 mm.
 • Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego o grubości   1,5 mm.
 • Remont tynków zewnętrznych i murków ogniowych oraz pomalowanie farbą emulsyjną.
 1. Wymiana obróbki blacharskiej budynku (blacha ocynkowana) poprzez:
 • wymiana rynien z blachy ocynkowanej i rur spustowych,
 • wymiana parapetów
 1. Wykonanie remontu balkonów poprzez:
 • wykonanie izolacji przeciw wodnej,
 • wylanie nowych posadzek i ułożenie płytek gresowych antypoślizgowych,
 • remont barierek balkonowych,
 1. Wymiana w częściach wspólnych stolarki okiennej i drzwiowej na PCV.

 

UWAGA!!!

 • Dobór wszelkiej kolorystki stosowanych materiałów (farb, tynków) do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Zastosowana papa powinna charakteryzować się wysoką odpornością na odkształcenia trwałe, przebicia, pęknięcia wywołane ruchami podłoża.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) zwana w dalszej części „ustawą” lub „kc.”.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania cenowego lub niewybrania oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2016 r. 380 z późn. zm.) Na czynności podejmowane przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
 5. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferta winna być sporządzona w oparciu o samodzielnie wykonany przedmiar robót.
 9. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy na wykonanie ww. zadania.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wykonanie zadania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej firmy.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy Nadbrzeżnej 2 w Węgorzewie”.
 8. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 8 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do godz. 1200, otwarcie ofert 08.04.2019 r. o godz. 12.05.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).
 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 700-1500).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Zapytanie ofertowe

Aktualności