Nieruchomości

Modernizacja instalacji elektrycznej lokali 9 i 10 przy ul. Jasna 14 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 13.12.2021 r.

CeM-2021/3959/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych, równowartości kwoty netto 130 000,00, na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Modernizacja instalacji elektrycznej lokali 9 i 10 przy ul. Jasna 14 w Węgorzewie”.

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na:

 1. Modernizacji instalacji elektrycznej lokali 9 i 10 przy ul. Jasna 14 w Węgorzewie.
 2. Sporządzeniu i dostarczeniu protokołów z pomiarów ochronnych oraz innych umożliwiających użytkowanie instalacji.

 

II. Zakres zamówienia:

 1. Zamówienie obejmuje:
  • Wymianę zabezpieczeń za licznikowych i podstaw liczników lokali nr 9 i 10.
  • Wtórne przyłączenie istniejących obwodów lokali nr 9 i 10 do zamontowanych elementów.
  • Sporządzenie protokołów z pomiarów ochronnych oraz innych umożliwiających użytkowanie instalacji.
  • Dostarczenie dokumentacji pomiarowej do siedziby Zamawiającego w formie papierowej oraz na nośniku CD w formacie .PDF.
 2. Lokalizację prac stanowią lokale 9 i 10 przy ul. Jasna 14 w Węgorzewie.
 3. Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień podpisania umowy, w szczególności z:
 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414z późn. zm.),
 • Normą PN-IEC 60364 – instalacje elektryczne w obiektach budowlanych,
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.
 1. Prowadzenie prac w uzgodnieniu z PGE Dystrybucja.
 2. Po wykonaniu prac należy zgłosić dostawcy energii urządzenia do oplombowania.
 3. Termin wykonania usługi30 dni od dnia podpisania umowy. W terminie należy zrealizować całość przedmiotu zamówienia.
 4. Gwarancja: 60 miesięcy od dnia odbioru zadania.
 5. Warunki odbioru zadania – dostarczenie protokołów z pomiarów oraz umożliwienie poboru energii na potrzeby przedmiotowych lokali.
 6. Płatność za przedmiot zamówienia zostanie dokonana na podstawie faktury w terminie 14 dni po wykonaniu całości zamówienia. O fakturę do Wykonawcy zwróci się Zamawiający korespondencją elektroniczną, po zapoznaniu się z przedłożoną dokumentacją i stwierdzeniu braku nieścisłości.
 7. Szczegółowe dane do wystawienia faktur zostaną dostarczone Wykonawcy wraz umową na przeprowadzenie ww. prac.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawyz dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowanialub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcylub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej, w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  • dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają odpowiednie uprawnienia w tym zakresie, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  • zaświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnejna dzień składania ofert.
 3. Kopie dokumentów opisane w ust. 2 należy przedłożyć wraz ze złożeniem oferty.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferty na wykonanie przeglądów powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta główna z napisem Modernizacja instalacji elektrycznej lokali 9 i 10 przy ul. Jasna 14 w Węgorzewie”.
 2. Koperta główna powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wrazz dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożonąpo terminie składania ofert, lub nie spełniającej wymogów jej złożenia.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonymi załącznikami tj.:
 • Załącznik nr 2 – formularz ofertowy na modernizację instalacji elektrycznej lokali 9 i 10 przy ul. Jasna 14 w Węgorzewie.
 1. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnionedo występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniemi złożeniem oferty.

 

VI. Termin składania ofert: do 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) godz. 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Nieruchomości – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminiedo dnia 27 grudnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofertw wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn.-pt. w godz. 700-1500).

Wykaz załączników:

 1. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy,
 2. Załącznik nr 2 – wzór umowy.

ZAPYTANIE + ZAŁĄCZNIKI

Aktualności