Nieruchomości

Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 1 marca 2019 r.

CeM-2019/543/W1

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, z siedzibą: 11 – 600 Węgorzewo, ul. Bolesława Chrobrego 4; Tel./ Fax  (0-87) 427 27 12 ogłasza postępowanie przetargowe w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na realizację inwestycji p.n.

„Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”

 

Postępowanie niniejsze dotyczy zamówienia sektorowego na roboty budowlane poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy prawo zamówień publicznych i prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny ((Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104, 1629, 2073, 2244, z 2019 r. poz. 80). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215 oraz z 2019 r. poz. 53).

Informacje dla Oferentów:

 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zakres robót oraz sposób ich realizacji zawiera dokumentacja przetargowa.
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia udostępniona jest na stronie internetowej Zamawiającego cem.wegorzewo.pl. SIWZ można również odebrać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego: 11 – 600 Węgorzewo, ul. B. Chrobrego 4; otrzymać za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną na podstawie pisemnego wniosku Oferenta. Adres e-mail Zamawiającego: cem@wegorzewo.pl, adres siedziby powyżej.
 3. Wymagany termin wykonania całego zamówienia – od dnia podpisania umowy do 16 września 2019 r.
 4. O zamówienie mogą ubiegać sie Wykonawcy, którzy:
 • złożą ofertę spełniająca wymagania określone w SIWZ,
 • wraz z ofertą złożą oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w SIWZ, oraz dołączą wymagane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków,
 • udokumentują, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizował minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie prac instalacyjnych (tj. budowa węzłów cieplnych, kotłowni gazowych i/lub gazowo-olejowych) odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 200 000,00 zł. każde.
 • Udokumentują, że dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, posiadającymi kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.– Prawo Budowlane ( U. z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669, 2245, z 2019 r. poz. 51) niezbędne do wykonania zamówienia, z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie instalacji elektrycznych. Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć również kopie uprawnień.
 1. Udokumentują, że znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiadają opłaconą polisę od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 1.000 000,00 zł, posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę 150 000,00 zł, nie zalegają z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne oraz nie otwarto wobec nich likwidacji lub nie ogłoszono upadłości.
 2. Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 3. Kryteria oceny ofert: cena brutto oferty – 100 %
 4. Oferty należy składać w terminie do dnia 18 marca 2019 r. do godz. 1200 w sekretariacie Ciepłowni Miejskich sp. z. o. o.
 5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 18 marca 2019 r. do godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego
 6. Oferent składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 60 dni.
 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 8. Osoba upoważniona do udzielania informacji w dni robocze w godz. od 8:00 do 14:00 jest:
 • Łukasz Siniuk tel. (0-87) 427 59 33,
 • Magdalena Siołkowska tel. (0-87) 427 59 44.

Załączniki:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zmiana treści SIWZ

Załącznik nr 1 – Wykaz dokumentów i oświadczeń, jakie mają dostarczyć Wykonawcy przy złożeniu oferty.

Załącznik nr 2 – Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych od Wykonawcy przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia sektorowego

Załącznik nr 3 – Projekt Umowy

Załącznik nr 4 – Projekt montażu wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie.

Harmonogram

Ogłoszenie

Karta gwarancyjna

 

Pytania i odpowiedzi dotyczące przetargu:

Pytanie i odpowiedź numer 1

Pytanie i odpowiedź numer 2

Aktualności