Nieruchomości

Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania inwestycyjnego polegającego na renowacji elewacji budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Węgorzewie

KOMUNIKAT O ZMIANIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR CeM-2022/4076/W8 Z DNIA 29.01.2022 r.

CeM-2022/4076/W8                        

Węgorzewo, dnia 29.12.2022 r.

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 na zadanie pn. „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania inwestycyjnego polegającego na renowacji elewacji budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Węgorzewie”, w przedmiocie:

I. Przedmiot zapytania

 1. Reprezentowanie Zamawiającego przez sprawowanie kontroli prawidłowości wykonania robót budowlanych pod względem technicznym, zgodności
  przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej.
 2. Sprawdzania, jakości wykonywanych robót.
 3. Sprawdzania i odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.
 4. Udział w odbiorach częściowych i w odbiorze końcowym.
 5. Potwierdzanie usunięcia wad, jako podstawy do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy robót.
 6. Informowanie Zamawiającego o postępach prac i wszelkich okolicznościach, które mogą mieć wpływ na wydłużenie terminu realizacji inwestycji.
 7. Inspektor zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych.
 8. Udział w Komisyjnych przeglądach gwarancyjnych odbywających się, co 12 miesięcy

II. Oferent powinien dokonać

 1. Przeprowadzenia oględzin budynku oraz uwzględnienia w oferowanej cenie dodatkowych koniecznych czynności niezbędnych do realizacji przedmiotu zapytania.
 2. Zapoznania się w całości z załącznikami zapytania.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy
  z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni).
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia, wyłącznie jednej z części ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Przedkładając ofertę w zakresie Wykonawcy jest uwzględnienie wszelkich niezbędnych kosztów mających na celu zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
 2. Przedmiot zadania Wykonawca wykona własnym staraniem.
 3. Wykonawca musi być Członkiem Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
 4. Wykonawca musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia budowlane tj. w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
 5. Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej na kwotę 50 000 €.
 6. Wykonawca zobowiązany jest do stawienia się w ciągu 24 godzin od wezwania w miejscu wyznaczonym przez Wykonawcę robót lub Zamawiającego.
 7. Prowadzenie prac z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie osób trzecich oraz mienia.
 8. Termin wykonania zamówienia: z dniem potwierdzenia końcowego odbioru robót remontowo-budowlanych bez zastrzeżeń.
 9. Opis sposobu przygotowania ofert
 10. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania cenowego.
 11. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 12. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 13. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 14. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 15. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 16. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
  z napisem: „Nadzór inwestorski nad wykonaniem zadania inwestycyjnego polegającego na renowacji elewacji budynku przy ul. Plac Wolności 13 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 17. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

V. Termin składania ofert: do 10 stycznia 2023 r. (wtorek), godz. 1200

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 10 stycznia 2023 r. (wtorek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn. – pt., w godz. 800-1500).
 2. Mateusz Rodziewicz, tel. 87 427 59 42 (pn. – pt., w godz. 800-1500).

IX. Załączniki

 1. Dokumentacja projektowa – zał. nr 1,
 2. Formularz ofertowy – zał. nr 2,
 3. Projekt umowy – zał. nr 3.

Aktualności