Nieruchomości

Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu pn.: „Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie”

Węgorzewo, dnia 13 marca 2019 r.

CeM – 2019/543/W3

 

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie w związku z zapytaniami złożonymi przez Oferentów do przesłanego zaproszenia do złożenia oferty na wykonanie zadania pn.: „Montaż wymiennika ciepła w celu oddzielenia obiegu kotłów kondensacyjnych od obiegu sieciowego w budynku kotłowni przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie” udzielają poniżej odpowiedzi:

 

Pytanie 1:

W zestawieniu podstawowych urządzeń ujęte są zabezpieczenia poziomu wody w kotle SYR 933.1 x 6 szt. Czy w zakres robót wchodzi dostawa
i montaż wyżej wymienionych zabezpieczeń?

Odpowiedź:

Nie. Obecne kotły typu Schafer DCN 1500 są wyposażone w zabezpieczenie poziomu wody typu SYR 933.1 a kotły De Dietrich C630-1300 nie wymagają zastosowania ww. zabezpieczenia.

      Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z wcześniejszymi zapytaniami
i udzielonymi odpowiedziami do niniejszego postępowania przetargowego.

      Przypominamy, że przedmiar robót załączony do dokumentacji projektowej jest jedynie materiałem pomocniczym do wyliczenia ceny oferty a szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w punkcie IV SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ZAMÓWIENIA w SIWZ.

 

Odnośnik do zapytania

Aktualności