Nieruchomości

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowo budowlanych z branży elektrycznej w ramach realizacji zaleceń dot. instalacji elektrycznej lokali stanowiących zasób Gminy Węgorzewo

Węgorzewo, dnia 30.09.2021 r.

CeM-2021/1737/W4

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 PLN netto na  wykonanie zamówienia pod nazwą: Opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowo budowlanych z branży elektrycznej w ramach realizacji zaleceń dot. instalacji elektrycznej lokali stanowiących zasób Gminy Węgorzewo”

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu, dokumentacji kosztorysowej prac wymaganych do przeprowadzenia w ramach realizacji zaleceń dotyczących instalacji elektrycznych wymienionych w protokołach z przeglądów instalacji elektrycznych (protokoły do wglądu w siedzibie Zamawiającego).
 2. Opracowanie schematów poglądowych przebiegu instalacji elektrycznej poszczególnych lokali z wrysowanym obmiarem przyjętym do kosztorysu.

II. Zakres zamówienia:

 1. Zakres opracowań do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:
 • Przedmiar robót,
 • Kosztorysy inwestorskie,
 • Zestawienie kosztorysów inwestorskich,
 • Schematy zastosowanych do obmiaru rozwiązań.
 1. Ogólne wytyczne do dokumentacji kosztorysowej:
  • Sporządzając dokumentację należy uwzględnić ingerencję w strukturę ścian (np. wykonanie bruzd w przypadku dodatkowych obwodów instalacji elektrycznych – dotyczy wewnętrznych instalacji lokali mieszkalnych, (montaż dodatkowych obwodów na częściach wspólnych budynków dopuszcza się systemem natynkowym zgodnie z obowiązującymi normami) oraz uzupełnienie powstałych ubytków masą tynkarską oraz gładzią szpachlową wraz ze szlifowaniem (bez malowania)),
  • Wykazane kosztorysem prace muszą spełniać wymogi prawne jak i techniczne,
  • Do wyceny kosztorysu należy użyć średnich cena materiałów, stawki roboczo -godzinnej (na terenie województwa warmińsko – mazurskiego), kosztów sprzętu, kosztów cenotwórczych (Kz, Kp, Zysk) obowiązujących w chwili jego sporządzenia.
  • Przedmiot zamówienia należy opisać w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty na wykonawstwo. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to  uzasadnione specyfikacją przedmiotu zamówienia i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. Dodając w opisie przedmiotu zamówienia określenie „równoważny” projektant zobowiązany jest zawrzeć określenia precyzujące kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
  • Dokumentację należy sporządzić w sposób następujący:
   1. Oddzielny kosztorys na każdy budynek z podziałem na poszczególny lokal,
   2. Alfabetycznie uporządkowane ze względu na adres, zestawienie zbiorcze sporządzonych kosztorysów z wyszczególnieniem: liczby porządkowej, adresu, wykazu lokali w których przeprowadzono prace, kosztu brutto prac w poszczególnych lokalach, sumy kosztów brutto prac przeprowadzonych na danym budynku.
   3. Schematy poglądowe należy sporządzić w rzucie z góry z wrysowaniem kolorem czerwonym przebiegu (w przypadku występowania) dodatkowych obwodów, zabezpieczeń, gniazd wtykowych , opraw oświetleniowych, włączników oraz ich oznaczeniem z określeniem rodzaju przewidzianego elementu.
  • Dokumentację należy dostarczyć w formie papierowej oraz cyfrowej na nośniku CD w formacie .PDF, .ATH. oraz .KST
  • Oferent zobowiązany jest do wykonania pomiarów przedmiotowej części budynku, niezbędnych do wykonania dokumentacji.

 

3.    Dokumentację należy opracować w oparciu o:

 • Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • Aktualne Polskie Normy,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego,
 • Inne dokumenty w tym przepisy i normy mające zastosowanie w przedmiocie niniejszego zapytania.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2019 ze zm.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia, które należy załączyć do składanej oferty,
 2. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji w terenie celem zapoznania się ze stanem faktycznym oraz uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych kosztów. Brak przeprowadzonej wizji nie może stanowić podstawy do zwiększenia kwoty stanowiącej koszt przedmiotu niniejszego zapytania,
 3. Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji prac określonych kosztorysem oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji przedmiotu kosztorysów.

V. Terminy realizacji

 1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i dostarczyć Zamawiającemu dokumenty, o których mowa w pkt. II, ust. 1, w terminie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA – Opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowo budowlanych z branży elektrycznej w ramach realizacji zaleceń dot. instalacji elektrycznej lokali stanowiących zasób Gminy Węgorzewo”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VII. Termin składania ofert do: 29 października 2021 r. (piątek), godz. 1200

 

VIII. Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

IX. Płatność za wykonanie zamówienia:

 1. Płatność za wykonanie zamówienia zgodnie z zapisami §6 umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia dotyczących fakturowania i rozliczenia, stanowiącej załącznik nr 2 niniejszego zapytania

X. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11‑600 Węgorzewo w terminie do dnia 29 października 2021 r. (piątek), godz. 1200
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

XI. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Oferentami są:

 • Patryk Kobielski tel. 87 427 59 36 (pn.-pt. w godz. 700-1500).
 • Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn.-pt. w godz. 700-1500).

XII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Zapytanie ofertowe

Aktualności