Nieruchomości

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 10.08.2021 r.

CeM-2021/1265/W8

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo na rzecz, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130000,00 zł  na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przy ul. S. Jaracza 30 w Węgorzewie”.  

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji techniczno-kosztorysowej dla budynku mieszkalno-użytkowego zlokalizowanego przy ul. Jaracza 30 w Węgorzewie. Przedmiotowy budynek wchodzi w skład węzła kolejowego wpisanego do rejestru zabytków decyzją WKZ 534/1013/d/94 z dnia 10.10.1994 r., w którym znajduje się 12 lokali mieszkalnych,
 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 5 egz. papierowej wersji projektu oraz 1 egz. elektroniczny projektu budowlano-wykonawczego w formacie .PDF i .DWG, wraz z pozostałymi opracowaniami wewnętrznej instalacji elektrycznej zawierający mapy, plany, rysunki lub inne dokumenty umożliwiające jednoznaczne określenie zakresu robót podstawowych oraz uwarunkowań i dokładnej lokalizacji ich wykonania, w tym niezbędne opinie i uzgodnienia,
 3. Dokumentację kosztorysową należy sporządzić w formie papierowej 1 egzemplarz oraz 1 egzemplarz w formie cyfrowej w pliku o formatach .PDF oraz .KST zgodnego z aktualną wersją programu NORMA PRO, i .ATH,
 4. Opracowania w formie cyfrowej należy dostarczyć na nośniku CD,
 5. Warunkiem odbioru dokumentacji jest uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac ze strony Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Ełku.

II. Zakres zamówienia:

1. Zakres opracowań do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:

 • Projekt budowlany wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,
 • Przedmiar robót
 • Kosztorys inwestorski,
 • Uzyskanie pozwolenia na przeprowadzenie prac Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków, Delegatura w Ełku

2. Zakres projektu budowlanego:

 • wewnętrzna instalacja elektryczna dla lokali mieszkalnych (12 lokali) z uwzględnieniem dodatkowego obwodu na bojler w lokalu 5A,
 • wewnętrzna instalacja zasilająca lokale (WLZ),
 • instalacja oświetleniowa klatek schodowych (24V),
 • instalacja oświetleniowa piwnic i strychu (24V),
 • instalacja jednego wyłącznika przeciwpożarowego z dwoma przyciskami wyzwalającymi,
 • instalacja dzwonków dla lokali mieszkalnych,
 • demontaż starej instalacji elektrycznej całego budynku,
 • instalacja odgromowa budynku,
 • instalacja domofonowa (w opcji),
 • wykonanie instalacji teleinformatycznej (opcja).

3. Ogólne wytyczne do projektu budowlanego:

 • Instalację zaprojektować w układzie TN-S z zastosowaniem wyłączników różnicowo-prądowych,
 • Główną rozdzielnię zabezpieczyć zabezpieczeniami przepięciowymi
  klasy A+B,
 • Dobór zabezpieczeń wg. potrzeb lokali oraz z uwzględnieniem podstawowych urządzeń elektrycznych (lodówka, mikrofalówka, pralka, elektryczny podgrzewacz ciepłej wody nieprzepływowy o zbiorniku 100L),
 • WLZ zaprojektować, aby istniała możliwość zmiany zasilania z 1-fazowego na 3-fazowe,

Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o następujące przepisy prawne:

 1. Ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 2. Aktualne Polskie Normy,
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 4. Inne przepisy i normy mające zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia,
 5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2164 ze zm.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Wszelkie rozwiązania projektowe powinny być uzgadniane z Zamawiającym.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia, które należy załączyć do składanej oferty.
 2. Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji zadania.
 3. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie celem uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych kosztów. Termin przeprowadzenia wizji należy uzgodnić z Przedstawicielem Zamawiającego – Ciepłownie Miejskie Sp. z o. o.
 4. Termin wykonania zamówienia wraz z uzyskaniem pozwolenia Wojewódzkiego Urzędu ochrony Zabytków, Delegatura Ełk, tj. 45 dni od dnia podpisania umowy,

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,z napisem: „OFERTA – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku przy ul. S. Jaracza 30
  w Węgorzewie”.
  Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert do: 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) godz. 1200

 

VII. Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 31 sierpnia 2021 r. (wtorek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Patryk Kobielski tel. 87 427 59 36 (pn. – pt. w godz. 700-1500).
 • Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn. – pt w godz. 700-1500).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Zapytanie ofertowe

Aktualności