Nieruchomości

Prace ogólnobudowlane w obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie związane z ppoż

Węgorzewo, dnia 16 maja 2024 r.

CeM-2024/1850/W1                       

ZAPYTANIE O CENĘ

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Prace ogólnobudowlane w obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie związane z ppoż”.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka  z o.o. w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605, 1720)

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na „Prace ogólnobudowlane w obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

 

II. Zakres zamówienia:

Wykonanie prac ogólnobudowlanych zapewniających spełnienie warunków oddzielenia ppoż. wskazane w ekspertyzie technicznej stanu ochrony przeciwpożarowej obiektu przy ul. B. Chrobrego 4 po przez:

 1. Wykonanie przepustów instalacyjnych w ścianach i stropach w klasie odporności ogniowej EI 120 pomiędzy wyznaczonymi strefami SP-1 a SP-2 (instalacja elektryczna, wodna, kanalizacyjna).
 2. Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych EI 60 – szt. 2.
 3. Dostawa wraz z montażem drzwi przeciwpożarowych EIS 30 – szt. 1.
 4. Zamurowanie dwóch okien z materiałów niepalnych o klasie odporności EI 60.
 5. Montaż hydrantu wewnętrznego na hali garażowej (zmiana lokalizacji hydrantu istniejącego z pomieszczenia rozdzielni elektrycznej do hali garażowej).
 6. Wykonanie obróbek po montażu drzwi oraz zamurowaniu okien w kolorystyce zbliżonej do istniejącej.
 7. Dostarczenie certyfikatów zamontowanych drzwi i materiałów.

 

Zamawiający winien dokonać wizji lokalnej celem dokonania pomiarów i ujęcia
w cenie wszystkich prac niezbędnych do wykonania zamówienia.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniają
 7. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2024 r.
 3. Zastosowane materiały winny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.
 4. Przed rozpoczęciem robót niezbędne jest przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji rozwiązań technicznych.
 5. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
 6. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
 7. Wykonawca musi dysponować odpowiednią wiedzą i doświadczeniem w celu realizacji niniejszego zamówienia oraz potencjałem ludzi zdolnych do wykonania ww. prac.
 8. Zamawiający, może żądać od Wykonawców przedstawienia referencji z Wykonanych robót.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.

Zamawiający oczekuję, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w kwocie całkowitej za całość zadania.

 1. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA – Prace ogólnobudowlane w obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie związane z ppoż”.

 1. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 2. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 03.06.2024 r. (poniedziałek), do godz. 1200

VII. Kryterium oceny ofert: Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia do 03.06.2024 r. (poniedziałek), do godz.  1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 800-1400).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy wraz z kartą gwarancyjną – zał. nr 2
 3. Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej – zał. nr 3

Aktualności