Nieruchomości

Remont balkonów i murków budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 23 lutego 2024 r.

CeM- 2024/722/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933.).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont balkonów i murków budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie”.

 

II. Opis przedmiotu Zamówienia

 

 1. Remont 30 sztuk balkonów
  • zbicie płytek gresowych
  • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w tradycyjny sposób dwie warstwy papy z wywinięciem warstwy izolacji (np. papy) na ścianę lub montaż taśmy uszczelniającej,
  • wykonanie nowej posadzki, tynkiem na zaprawie cementowej z zachowaniem odpowiednich spadków tj. około 1,5 % na zewnątrz budynku (warstwa wyrównawcza),
  • ułożenie nowej terakoty mrozoodpornej (glazura balkonowa jednakowa we wszystkich balkonach po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru płytki z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej).
  • wymiana na nowe obróbek blacharskich balkonu (obróbka blacharska balkonów kolorystyka do uzgodnienia z ZWM).
  • Uzupełnienie szkleń przegród balkonowych wraz z konserwacją elementów metalowych
  • Konserwacja elementów metalowych balustrad balkonowych oraz wymiana odeskowania lub inna propozycja wypełnienia balustrad balkonowych zaproponowana przez Oferenta (do uzgodnienia).
 2. Murki zewnętrzne:
  • usunięcie starego tynku dekoracyjnego,
  • miejscowa naprawa i przygotowanie podłoża (usunięcie pęknięć, tynkowanie w miejscach wymagających – zwłaszcza przy drugiej  klatce),
  • gruntowanie podłoża –  gruntem szczepnym,
  • położenie nowego tynku dekoracyjnego (kamyczek).
 3. Naprawa istniejącej opaski budynku
  • przełożenie zapadnięć uzupełnienie ubytków.

 

Uwaga! Wszelka kolorystyka i dobór materiałów do uzgodnienia z Zarządem
Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wariantowych. Warianty dotycząc praz związanych z elewacją budynku.
 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 6. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku oraz na poszczególnych balkonach w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.
 8. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 31.08.2024 r.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że cena ofertowa zostanie przedstawiona zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Remont balkonów i murków budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak.
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 11 marca 2024 (poniedziałek), godz. 900

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przed wejściem do budynku Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 11 marca 2024 (poniedziałek), godz. 900

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 800-1400).
 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 800-1400).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2

 

Aktualności