Nieruchomości

Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Zamkowa 31 (działka nr ewid. 670/45) i ul. Portowa 5 (działka nr ewid. 1029) w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 14 stycznia 2019 r.

CeM-2019/141/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający:

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Zamkowa 31 (działka nr ewid. 670/45) i ul. Portowa 5 (działka nr ewid. 1029) w Węgorzewie.”

I. Przedmiot zamówienia:

Zakres robót związanych z rozbiórką:

 • Ustanowienie kierownika rozbiórki dla dwóch budynków (tj. ul. Zamkowa 31 i ul. Portowa 5) oddzielnie, posiadającego stosowne uprawnienia budowlane wraz ze zgłoszeniem do właściwego organu (PINB w Węgorzewie),
 • Prowadzenie dziennika rozbiórki – dla każdego z budynków oddzielnie (tj. ul. Zamkowa 31 i ul. Portowa 5) ,
 • Wykonawca w przypadku zaistnienia takiej potrzeby zapewni nadzór konserwatorski nad robotami prowadzonymi poniżej poziomu terenu; w przypadku wystąpienia wszelkich zagrożeń lub nowych okoliczności ujawnionych w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych dla ww. budynków leżących w układzie urbanistycznym Węgorzewa, Wykonawca niezwłocznie poinformuje przedstawicieli Zamawiającego i/lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.
 • Zapewnienie bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego na sąsiadującej drodze,
 • Wystąpienie z wnioskiem do Zarządcy drogi o zajęcie pasa drogowego (pasa zieleni i chodnika) w przypadku wystąpienia takiej konieczności; uzgodnienie dotyczące powierzchni zajęcia pasa drogowego oraz wniesienie opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego,
 • Ochrona obiektu przeznaczonego do rozbiórki od dnia przekazania terenu rozbiórki do zakończenia robót,
 • Ogrodzenie i oznakowanie terenu, na którym prowadzone są prace rozbiórkowe, w sposób zabezpieczający osoby niezatrudnione na budowie przed wejściem na teren rozbiórki,
 • Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z opracowaną dokumentacją techniczną rozbiórki przedmiotowych budynków (Zamawiający udostępnia dokumentację dla ostatecznego Wykonawcy lub na pisemny wniosek Oferenta). Uwaga: w ostatecznej oferowanej cenowej rozbiórki, należy uwzględnić wszelkie wytyczne znajdujące się w projektach rozbiórki o numerach: 18/20.1 i 18/20.2
 • Odzysk materiałów przy rozbiórce dotyczy – belek stropowych oraz transport odzysku na odległość do 5 km (w miejsce wskazane przez Zamawiającego, zabiera Inwestor dla własnych potrzeb),
 • Rozbiórka obiektów kubaturowych łącznie z częścią podziemną, z fundamentami,
 • Zniwelowanie i zasypanie powstałego w wyniku rozbiórki dołu po zabudowie poprzez wypełnienie gruboziarnistym piaskiem lub ziemią, z zagęszczeniem warstwami,
 • Wywiezienie czystego gruzu ceglanego i betonowego (w postaci rozdrobnionej) powstałego w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych w miejsce wskazane przez Inwestora na odległość do 5 km (Inwestor zabiera dla własnych potrzeb),
 • Wywiezienie i składowanie innych odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych do utylizacji na zorganizowanym wysypisku śmieci,
 • Recykling przez wyspecjalizowane jednostki materiałów szkodliwych, bądź niebezpiecznych powstałych w wyniku rozbiórki budynku,
 • Transport gruzu prowadzić na bieżąco w miarę postępu robót rozbiórkowych, samochodami zabezpieczonymi plandekami przed pyleniem w czasie jazdy.
 • Uporządkowanie, oczyszczenie i wyrównanie terenu po zakończeniu robót rozbiórkowych.

II. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy rozbiórki budynków:

 • Prowadzenie dziennika rozbiórki dla dwóch budynków oddzielnie,
 • Wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z zasadami współczesnej techniki, aktualnymi normami i przepisami technicznymi oraz opracowaną dokumentacją techniczną rozbiórki dla przedmiotowych budynków, którą udostępnia Zamawiający,
 • Roboty należy prowadzić pod kierownictwem osoby posiadającej właściwe uprawnienia budowlane,
 • Wykonywanie robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia,
 • Ochrona mienia, zabezpieczenie miejsca rozbiórki pod względem BHP i p. poż. we własnym zakresie oraz utrzymanie porządku na obszarze prowadzonych prac w trakcie robót i po ich zakończeniu,
 • Usunięcie na własny koszt i we własnym zakresie szkód wynikłych w czasie prowadzenia robót, a powstałych z winy Wykonawcy;
 • Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy;
 • Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt organizacji miejsca rozbiórki oraz zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego (w.c. woda, energia) w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót,
 • Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji przedmiotu zamówienia, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, miejsca rozbiórki.
 • Ustala się aby dokonanie całej inwestycji rozbiórki dwóch ww. budynków zostało wykonane do końca czerwca 2019 r.

CPV: 45110000-1 – Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

III. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn,
 2. Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
 3. Dokumentacja rozbiórki budynków jest do wglądu w siedzibie Administratora Zasobów komunalnych tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
 4. Wykonawca pomimo opisu przedmiotu zamówienia oraz wglądu do dokumentacji technicznej rozbiórki powinien dokonać wizji lokalnej w terenie, celem ujęcia w cenie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA – Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Zamkowa 31 (działka nr ewid. 670/45) i ul. Portowa 5 (działka nr ewid. 1029) w Węgorzewie.” Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

V. Termin składania ofert: do 31 stycznia 2019 r. (czwartek), godz. 1200

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.  ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. (czwartek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

Justyna Piszczatowska tel. 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).

Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 44 (w godz. 700-1500).

IX. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1   (Plik Word)
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Skan opisu technicznego (Zamkowa 31) – zał. nr 3
 4. Skan opisu technicznego (Portowa 5) – zał nr 3
 5. Zapytanie ofertowe

Pozwolenie na rozbiórkę_Zamkowa 31

Pozwolenie na rozbiórkę_Portowa 5

 

Zestawienie ofert cenowych zamówienia pn. „Rozbiórka dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych: przy ul. Zamkowa 31 (działka nr ewid. 670/45) i ul. Portowa 5 (działka nr ewid. 1029) w Węgorzewie.”

Aktualności