Nieruchomości

Rozbiórka i budowa dwóch kominów, wykonanie instalacji c. o. i c. w. u. na paliwo gazowe lokalu nr 1 budynku przy ul. 11 go Listopada 18, Węgorzewo, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych i uzyskaniem pozwoleń na budowę

CeM-2022/4704/W3

Węgorzewo, dnia 09.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 na zadanie pn.: „Rozbiórka i budowa dwóch kominów, wykonanie instalacji c. o. i c. w. u. na paliwo gazowe lokalu nr 1 budynku przy ul. 11 go Listopada 18, Węgorzewo, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych i uzyskaniem pozwoleń na budowę”, w przedmiocie:

I. Przedmiot zapytania
1) Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu rozbiórki i budowy dwóch kominów.

Wariant I
1) Rozbiórka i budowa dwóch kominów.
2) Przyłączenie istniejących urządzeń grzewczych.

Wariant II
1) Rozbiórka i budowa dwóch kominów z przyłączeniem urządzeń grzewczych lokali 1 i 5.
2) Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu wewnętrznej instalacji c. o. i c. w. u. na paliwo gazowe lokalu nr 1.
3) Wykonanie instalacji wymienionej w pkt. 2.
4) Rozbiórka urządzeń grzewczych lokalu nr 1 z uprzątnięciem.

II. Zakres zamówienia
Wariant I
1) Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu rozbiórki i budowy kominów wg. poniższego zakresu oraz wymaganych opinii i uzgodnień.
2) Demontaż przewodów wentylacyjnych przy kominach lokali 1 i 5 w części poddasza i ponad dachem, wtórny montaż po zakończeniu prac.
3) Rozbiórka kominów murowanych do poziomu posadzki budynku.
4) Demontaż i wtórny po zakończeniu prac montaż wkładu kominowego spalinowego lokalu nr 5.
5) Usunięcie wraz z odtworzeniem zdegradowanych przez wykwity smoliste, tynków w części mieszkalnej, wraz z odtworzeniem okładzin ściennych np. glazury.
6) Murowanie kominów wg. stanu istniejącego (2 kominy po 2 przewody kominowe), wraz z podłączeniem istniejących urządzeń.
7) Odtworzenie powierzchni poziomych.
8) Wykonanie tynków ścian kominów:
a. W części lokali mieszkalnych – wraz z wykonaniem gładzi i malowaniem w kolorze białym oraz odtworzeniem okładzin ściennych np. glazury,
b. W części poddasza – wraz z malowaniem w kolorze białym,
c. Ponad dachem – wraz ze wzmocnieniem siatką zbrojeniową i malowaniem w kolorze białym.
9) Wykonanie czap wymurowanych kominów wraz z montażem kratek stalowych na zakończeniu przewodów kominowych.
10) Podłączenie istniejących urządzeń do wymurowanych kominów.
11) Uprzątnięcie placu robót i utylizacja powstałych odpadów budowlanych.

Wariant II
1) Opracowanie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, projektu rozbiórki i budowy kominów wg. poniższego zakresu oraz wymaganych opinii i uzgodnień.
2) Demontaż przewodów wentylacyjnych wykonanych z rur stalowych i PCV przy kominach lokali 1 i 5 w części poddasza i ponad dachem, wtórny montaż po zakończeniu prac.
3) Rozbiórka kominów murowanych do poziomu posadzki budynku.
4) Demontaż i wtórny po zakończeniu prac, montaż wkładu kominowego spalinowego lokalu nr 5.
5) Usunięcie wraz z odtworzeniem zdegradowanych przez wykwity smoliste, tynków w części mieszkalnej, wraz z odtworzeniem okładzin ściennych np. glazury.
6) Murowanie kominów wg. stanu istniejącego (2 kominy po 2 przewody kominowe) z pustaków kominowych o przekroju otworów spełniających wymogi odprowadzenia spalin z kotła gazowego lokalu nr 5 oraz przewidzianego do montażu w ramach zadania kotła gazowego. Kominy zakończyć czapą kominową z montażem kratek stalowych na końcach przewodów.
7) Odtworzenie powierzchni poziomych (stropy, podłogi)
8) Wykonanie tynków ścian kominów:
a. W części lokali mieszkalnych – wraz z wykonaniem gładzi i malowaniem w kolorze białym oraz odtworzeniem okładzin ściennych np. glazury,
b. W części poddasza – wraz z malowaniem w kolorze białym,
c. Ponad dachem – wraz ze wzmocnieniem siatką zbrojeniową i malowaniem w kolorze białym.
9) Rozbiórka urządzeń grzewczych lokalu nr 1 (3 piece kaflowe, 1 kuchnia kaflowa), uprzątnięcie elementów porozbiórkowych.
10) Demontaż istniejącego podgrzewacza elektrycznego c.w.u. i zdeponowanie w siedzibie Administratora,
11) Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wewnętrznej instalacji gazu, c. o. i c.w.u. oraz uzyskanie wszelkich niezbędnych uzgodnień i opinii oraz uzyskanie wszelkich decyzji i warunków wynikających z toku prowadzonego postępowania,
12) Dokumentację projektową przed uzyskaniem pozwolenia na budowę należy uzgodnić z Administratorem Zasobów komunalnych tj. Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
13) Kompleksowe zgodne z opracowaną dokumentacją projektową i uzyskanymi pozwoleniami, wykonanie instalacji c.o. i c.w.u. lokalu nr 1 z kotłem na paliwo gazowe, z zastosowaniem wkładu kominowego dwupłaszczowego ze stali kwasoodpornej do odprowadzenia spalin z zainstalowanego kotła gazowego. W ramach instalacji należy:
a. Zakupić i zamontować w kuchni kocioł gazowy dwu funkcyjny z zamkniętą komorą spalania o parametrach odpowiadającym zapotrzebowaniu lokalu wraz z podłączeniem i przeprowadzeniem próby ciśnieniowej, i sporządzeniem protokołu ze szczelności instalacji,
b. Wykonać instalację c.o. i c.w.u. wraz z podłączeniem. Przewody instalacji c. o. należy prowadzić przy posadzce natynkowo z mocowaniem do ścian, przewody instalacji c. w. u połączyć z instalacją istniejącą,
c. Zakupić i zamontować grzejniki panelowe (4szt) z głowicami termostatycznymi, o parametrach odpowiadającym kubaturze pomieszczeń, z lokalizacją pod oknami pomieszczeń,
d. Zakupić i zamontować w pomieszczeniu z natryskiem, grzejnik łazienkowy z głowicą termostatyczną, na ścianie oddzielającą pomieszczenie od kuchni,
e. Zakupić i zamontować w pomieszczeniu z natryskiem, zasobnik c. w. u. o pojemności ok. 120 dm3,.
14) Pełnienie nadzoru autorskiego nad inwestycją wykonywaną w oparciu o dokumentację.
15) Wskazanie kierownika robót wraz z dokumentami potwierdzającymi posiadane przez tą osobę kwalifikację zgodnie z obowiązującymi przepisami.
16) Uzyskanie niezbędnych opinii i protokołów wymaganych obowiązującymi przepisami.
17) Wykonanie wszelkich niezbędnych zgłoszeń oraz uzgodnień u dostawcy paliwa gazowego.
18) Dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych dokumentów, które pozwolą mu zawrzeć kompleksową umowę na dostawę gazu do przedmiotowego lokalu.
19) Po zakończeniu prób i odbiorze instalacji gazowej przewody gazowe należy pomalować dwukrotnie farba olejną, jako zabezpieczenie przed korozją.
20) Wykonanie pierwszego uruchomienia kotła oraz przekazanie dla Zamawiającego kart gwarancyjnych montowanych urządzeń.
21) Uzyskanie niezbędnej dokumentacji w tym projektu, decyzji, opinii i protokołów stanowi koszt Wykonawcy.
22) Uprzątnięcie placu robót i utylizacja powstałych odpadów budowlanych.

Lokalizację prac stanowi budynek położony przy ulicy 11-go Listopada 18, 11-600 Węgorzewo.
W przypadku konieczności wykonania innych niezbędnych prac wynikających z przeprowadzonej wizji na budynku – opisu prac w oferowanej kwocie w postaci dodatkowego załącznika, z wyszczególnieniem kosztu tych prac.
Lokal nr 1 wyposażony jest w urządzenia grzewcze: 3 piece kaflowe, 1 kuchnia kaflowa.
Lokal nr 5 wyposażony jest w urządzenie grzewcze: 1 kocioł gazowy dwufunkcyjny.

III. Postanowienia ogólne
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dniu).
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
6. Zamawiający oczekuje, że oferta zostanie złożona dla obu wariantów.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia, wyłącznie jednej z części ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:
1) Wykonawcę zobowiązuje się do przeprowadzenia oględzin przedmiotu zadania w celu dokonania obmiaru i analizy sposobu realizacji prac. Termin oględzin w uzgodnieniu z przedstawicielem Administratora.
2) Wykonanie prac Wykonawca przeprowadzi w sposób zapewaniający korzystanie z urządzeń po zakończeniu prac w danym dniu roboczym.
3) Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji zadania.
4) Prowadzenie dziennika robót budowlanych wraz z ustanowieniem kierownika robót w odpowiedniej specjalności z wynika z art. 36 ust. 1 pkt 1 i 4, art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane.
5) Wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z zasadami współczesnej techniki, projektem budowlanym, warunkami technicznymi i przepisami BHP.
6) Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa.
7) Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi.
8) Wykonywanie robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia.
9) Ochrona mienia, zabezpieczenie miejsca robót budowlanych pod względem BHP i p. poż. we własnym zakresie oraz utrzymanie porządku na obszarze prowadzonych prac w trakcie robót i po ich zakończeniu.
10) Usunięcie na własny koszt i we własnym zakresie szkód wynikłych w czasie prowadzenia robót, a powstałych z winy Wykonawcy.
11) Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy;
12) Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt organizacji miejsca zaplecza socjalno-technicznego (w.c. woda, energia) w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót.
13) Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji przedmiotu zamówienia, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku narzędzi, miejsca rozbiórki.
14) Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od protokolarnego bezusterkowego odbioru prac.
15) Termin wykonania ww. zadania ustala się na 3 miesiące od dnia podpisania umowy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta – Rozbiórka i budowa dwóch kominów, wykonanie instalacji c. o. i c. w. u. na paliwo gazowe lokalu nr 1 budynku przy ul. 11 go Listopada 18, Węgorzewo, wraz z opracowaniem dokumentacji projektowych i uzyskaniem pozwoleń na budowę”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 23 marca 2023 r. (czwartek), godz. 12:00

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 23 marca 2023 r. (czwartek) do godz. 12:00.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn. – pt., w godz. 8:00-15:00).
2. Mateusz Rodziewicz, tel. 87 427 59 42 (pn. – pt., w godz. 8:00-15:00).

X. Załączniki
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1,
2. Projekt umowy – zał. nr 2.

Aktualności