Nieruchomości

Wykonanie przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach

Węgorzewo, dnia 06 grudnia 2022 r.

CeM-2022/4746/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach”.

 I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na wykonaniu okresowej kontroli przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach zgodnie z art. 62 ust. 1 lit. c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351.) w komunalnych budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Węgorzewo, zgodnie z załączonymi wykazami budynków (Część I i II).

II. Zakres rzeczowy zamówienia:

 1. Czterokrotne czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów dymowych wraz z każdorazowym usunięciem sadzy i uporządkowaniem miejsca pracy.
 2. Dwukrotne czyszczenie za pomocą szczotki i kuli przewodów spalinowych wraz z usunięciem powstałych przy czyszczeniu brudów i odpadów, zabezpieczenie jak wyżej.
 3. Jednokrotne czyszczenie przewodów wentylacyjnych.
 4. Sprawdzenie ogólnego stanu technicznego przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych na całej ich długości wraz z badaniem podłączeń urządzeń, przyborów, czopuchów, rur, łączników, drzwiczek kominowych wyczystnych i rewizyjnych, itp.
 5. Sprawdzenie drożności przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych oraz prawidłowości wlotów i wylotów przewodów.
 6. Sprawdzenie stanu technicznego kominów na strychach i ponad dachami.
 7. Sprawdzenie występowania właściwych nawiewów w drzwiach łazienek i ubikacji wraz z poinformowaniem Zamawiającego o przysłonieniach kratek wentylacyjnych poprzez np. – sufity podwieszane, szafki wplecione taśmy papierowe itp.
 8. Ustalenie przyczyn wadliwego funkcjonowania kanałów, włączeń i wylotów wraz ze wskazaniem koniecznych do wykonania prac likwidujących nieprawidłowości.
 9. Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej w każdym budynku/lokalu kontroli, ze szczegółowym opisem usterek i nieprawidłowości, podaniem ich przyczyn, oraz propozycji dotyczących usunięcia

Termin złożenia protokołów do 7 dni od daty wykonania przeglądów.

 1. Niezwłoczne przeprowadzenie na dodatkowe zlecenie Zamawiającego kontroli doraźnych, kontroli z czyszczeniem lub czyszczenia jednostkowych kanałów lub kominów.
 2. Sporządzenie opinii kominiarskich z dodatkowych czynności kominiarskich zawierających się w zakresie rzeczowym przedmiotu zamówienia – jest dokonywane w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.
 3. Niezwłoczne zgłoszenie Zamawiającemu wszystkich stanów zagrożenia.
 4. Wywieszenie ogłoszeń na klatkach schodowych budynków wielorodzinnych o planowanych terminach przeglądów, co najmniej z 7-dniowym wyprzedzeniem. Koszty związane z ogłoszeniem ponosi Wykonawca.
 5. Sprawdzenie stanu technicznego urządzeń grzewczych i urządzeń gazowych , w tym m.in. kuchenki gazowe, kotły c.o. gazowe, piece kaflowe, trzony kuchenne, piece c.o. na opał stały, westfalki wraz ze wskazaniem wykrytych nieprawidłowości w kontrolowanych lokalach w terminie do końca miesiąca lipca danego roku kalendarzowego. Potwierdzeniem sprawdzenia stanu technicznego urządzeń grzewczych jest dostarczenie – protokołu przeglądu urządzeń grzewczych.
 6. Wykaz budynków zawarty poniżej:
  Część I – Wykaz budynków

Lp.

Adres budynku Lokale budynku
1 Armii Krajowej 3 1,2,3,4,5
2 Kraszewskiego 40B lok. użyt.
3 Kraszewskiego 40E 1,2,3
4 Ogonki 3 cały budynek
5 Ogonki 4 cały budynek
6 Perły 12a 2
7 Perły 16 2,3,4, lok. użytkowy
8 Plac Wolności 12 1,2,3,4,5
9 Plac Wolności 13 1,2,3,4,5,6,7
10 Sienkiewicza 3 cały budynek
11 Szpitalna 1 1,2,3,4
12 Teatralna 6 1,2,3
13 Teatralna 8 1,2
14 Teatralna 12 1,2,3,4,5
15 Teatralna 14 1,2,3,4,5
16 Węgielsztyn 33 1,2,3,4,5
17 Zamkowa 4-bud. A i kotłownia cały budynek
18 Zamkowa 4-bud. B cały budynek
19 Ogonki Świerkowa 5 1, 2, 4, 5, 7
20 Prynowo 8 4, sklep
21 Trygort 12 1
22 Trygort 15 3, 4
23 Trygort 106 3
24 Węgielsztyn 45b cały budynek
25 Bema 12 B i C cały budynek
26 Kraszewskiego 40 – ZHP

kotłownia

 • Część I – Wykaz lokali
Lp. Adres budynku Nr lokalu
1 Armii Krajowej 14 10, 13
2 Armii Krajowej 16 5
3 Armii Krajowej 38 1, 5
4 Armii Krajowej 42 3, 7
5 Przemysłowa 1 1
6 Struga 1 9
7 Bema 20 7
8 Kopernika 6 4
9 Kopernika 8A 15
10 Kraszewskiego 3 12
11 Kraszewskiego 26 6
12 Ogonki, ul. Świerkowa 2 4
13 Pasternak 6 4
14 Pasternak 7 1, 8
15 Pionierów 21 4
16 Pionierów 17 6
17 Reymonta 8 4,5
18 Reymonta 11 4,6
19 Trygort 98 4,2
20 11 Listopada 2 1,42,56,64
21 11 Listopada 11 12
22 11 Listopada 16 1b
23 Bema 10B 2,5
24 Bema 22 20
25 Chrobrego 5A 18
26 Kraszewskiego 40 lok. użytkowy w piwnicy oraz na parterze
 • Część II – Wykaz budynków
Lp. Adres budynku Lokale budynku
1 11-go Listopada 12B 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16, lok. użytkowy
2 11-go Listopada 18 1,2,3,5,6
3 Janówko 2 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20
4 Jaracza 30 1,2,2a,3,4,5,5a,6,6a,7,8,9,10
5 Kal 31 cały budynek
6 Kalskie Nowiny 19 1,2
7 Kalskie Nowiny 45 1,2,3,4
8 Prusa 12 1,2,3,4,5
9 Rudziszki 50 1,2,3,4,5
10 Jaracza 4 1,2,3,4,5,2 lok. użytkowe
11 Guja 31 1, 1a, 1b, 1c, 2, 2a,3a 4, 4a, 5, 5a, 6,6a
12 Jakunowo 3 3
13 Kal 38 1
14 Kamionek Wielki 5 4
15 Pniewo 1 4, 5
16 Pniewo 5 4
17 Radzieje ul. Węgorzewska 25 2, 3, 4, piekarnia
18 Surwile 1 3, 5, 6
19 Surwile 2 1
20 Surwile 3 3, 3a
21 Surwile 5 2
22 Sztynort Mały 3 2, 6, 7
23 Sztynort Mały 4 1a
24 Tarławki 6 2, 3
 • Część II – Wykaz lokali
Lp. Adres budynku Nr lokalu
1 Jakunowo 8 1
2 Jasna 2 5
3 Jasna 14 5,6,9,10
4 Mickiewicza 1 5
5 Mickiewicza 3 2
6 Mickiewicza 4 11
7 Mickiewicza 6 10
8 Radzieje, Węgorzewska 26 1A
9 Sienkiewicza 14 2
10 Sienkiewicza 18 8
11 Sienkiewicza 31 5,27
12 Teatralna 24 12,13,20,28,35
13 Zamkowa 17 55
14 Zamkowa 28 2,5
15 Zamkowa 37 2,4,8,8A
16 Zamkowa 63 7,15
17 11 Listopada 26 1,13,22,23
18 Zamkowa 67 1
19 Żeromskiego 11 6,7,12
20 3-go Maja 17A 7

Zamówienie należy wykonać zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na dzień wykonania przeglądów, w szczególności z:

 • Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. 2021 poz. 2351),
 • Innych przepisów i norm mających zastosowanie w niniejszym przedmiocie zamówienia.

Termin wykonywania usług – od 01.01.2023 r. do 31.12.2024 r

Płatność za przedmiot zamówienia będzie dokonywana w równych miesięcznych ratach wg. rachunków wystawianych przez Wykonawcę na konto podane na rachunku.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
 6. Zamawiający oczekuje, że oferta zostanie złożona dla dwóch części.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy zarówno na całość lub na wybrane części.
 8. Umowa na świadczenie usług zostanie zwarta na dwa lata, z możliwością zakończenia współpracy po roku, gdy Wykonawca nienależycie będzie wywiązywał się ze swoich obowiązków.
 9. Zamawiający może dokonać unieważnienia postępowania lub nie wybrania żadnej oferty bez podawania przyczyny.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia
  i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert.
  2. posiadać uprawnienia do przeprowadzania kontroli urządzeń grzewczych i gazowych w tym kuchenki gazowe uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku dozoru oraz eksploatacji (na stanowisku kontrolno- pomiarowym).
  3. Posiadać uprawnienia Mistrza kominiarskiego – do świadczenia usług kominiarskich w zakresie przedmiotu niniejszego zapytania ofertowego.
 3. Prace muszą być wykonane zgodnie z normami i sztuką budowlaną wg. powszechnie obowiązujących profesjonalnych standardów w tego rodzaju robotach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności, przestrzeganiu przepisów prawa budowlanego, ochrony p. poż. a także zgodnie z obowiązującymi normami z zakresu warunków bezpieczeństwa.
 4. Zlecone przez Zamawiającego prace wykonywane będą przez pracowników uprawnionych i przeszkolonych do wykonywania tych czynności, a użyte narzędzia
  i przyrządy są zgodne z obowiązującą normą (posiadają aktualny atest).
 5. Po wykonaniu przeglądów kominowych Wykonawca sporządzi protokół z uwzględnieniem wszystkich lokali i przedłoży Administratorowi Zasobów Komunalnych tj. CeM Węgorzewo wraz z listą potwierdzającą wykonanie przeglądu na budynku (wykaz lokali z potwierdzeniem podpisu przez Najemcę lokalu).
 6. Po wykonywaniu czyszczeń przewodów kominowych (zgodnie z rodzajem przewodów kominowych występujących na poszczególnych budynkach Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo) Wykonawca przedłoży oświadczenie (załącznik nr 3) o wykonywaniu ww. czynności w następujących terminach:
 • do 31 marca danego roku kalendarzowego,
 • do 30 czerwca danego roku kalendarzowego,
 • do 30 września danego roku kalendarzowego
 • do 31 grudnia danego roku kalendarzowego.
 1. Po wykonaniu przeglądu urządzeń grzewczych i gazowych (w tym m.in. kuchenki gazowe, kotły c.o. gazowe, piece kaflowe, trzony kuchenne, piece c.o. na opał stały, westfalki) Wykonawca przedłoży Zamawiającemu protokół wskazujący termin wykonania przeglądu, budynek oraz lokal ze wskazaniem rodzaju występujących w danym lokalu urządzeń oraz określeniem stanu urządzenia i/lub wskazaniem nieprawidłowości w jego funkcjonowaniu czy stanie technicznym w terminie do 31 lipca danego roku kalendarzowego w okresie obowiązywania umowy.
 2. Wykonawca będzie dyspozycyjny na wezwania dla Zamawiającego.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Zastrzega się, że Oferent winien złożyć ofertę na obydwie części przedmiotu zamówienia, tj. Cześć I i Cześć II (w wykazie budynków i lokali), zaś Zamawiający zastrzega sobie możliwość wybrania korzystnej dla niego oferty, dla danej części wskazanej w niniejszym zapytaniu.
 3. Oferta uwzględniająca wyłącznie jedną część zadania – zostanie odrzucona.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 7. Oferta powinna zawierać załączone uprawnienia o, których mowa w pkt. IV Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy, podpunkt 2B i 3B.
 8. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 9. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 10. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
  z napisem: „Oferta – Wykonanie przeglądów przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) wraz z przeglądami urządzeń grzewczych w lokalach”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 11. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-5 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 28 grudnia 2022 r. (środa), godz. 1200

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 28 grudnia 2022 r. (środa do godz. 1200).

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35,

Mateusz Rodziewicz, tel. 87 427 59 42.

X. Załączniki:

Załącznik nr 1- Formularz ofertowy,

Załącznik nr 2 – wzór umowy z załącznikami,

Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia.

 

Aktualności