Nieruchomości

Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach: 3-go Maja 5A, 3-go Maja 15A, Przesiedleńcza 1, Krzywa 2, Kraszewskiego 40, Jaracza 4, Zamkowa 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 15 lipca 2021 r.

CeM-2021/2482/W1

Zapytanie ofertowe

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

I. Przedmiot zamówienia

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie zapraszają do złożenia oferty
na: „Wykonanie przeglądu i regulacji urządzeń kotłowni przy ulicach:
3-go Maja 5A, 3-go Maja 15A, Przesiedleńcza 1, Krzywa 2, Kraszewskiego 40, Jaracza 4, Zamkowa 4 w Węgorzewie”

Zakres zamówienia:

1. Kotłownia przy ul. 3-go Maja 5A (Gwarancyjny):

Kotły:

 • De Dietrich MCA 65, szt. 2

Palniki:

 • Palnik kotła De Dietrich MCA 65, szt. 2

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy De Dietrich.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja kotłów wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników
  (TR, STB, zaworów bezpieczeństwa, elektrody jonizującej).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania układu mieszającego (siłowniki zaworów trójdrogowych – 1 szt.).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji uzdatniania wody
  i ewentualna regulacja parametrów pracy.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej – uzupełniającej z zapisaniem wyników w protokole z przeglądu.

 2. Kotłownia przy ul.3-go Maja 15A (Gwarancyjny):

Kocioł:

 • De Dietrich MCA 45, szt. 1

Palnik:

 • Palnik kotła De Dietrich MCA 45, szt. 1

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy De Dietrich.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja kotłów wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników
  (TR, STB, zaworów bezpieczeństwa, elektrody jonizującej).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania układu mieszającego (siłowniki zaworów trójdrogowych – 1 szt.).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji uzdatniania wody
  i ewentualna regulacja parametrów pracy.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej – uzupełniającej z zapisaniem wyników w protokole z przeglądu.

3. Kotłownia przy ul. Przesiedleńczej 1:

Kocioł:

 • Heat Master 101 firmy ACV Polska Sp. z o.o., szt. 1.

Palnik:

 • Gazowy, modulowany BG2000, szt. 1.

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy ACV.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palnika kotła wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotła i palnika
  (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, elektrody jonizującej, układu kontroli szczelności na ścieżce gazowej palnika, czujnika przepływu przez kocioł Heat Master 101).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych oraz transformatorów zapłonowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania ścieżki gazowej.
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych).
 • Sprawdzenie poprawności działania regulatorów układów:
  • c.o.
  • c.w.u.
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotła od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Regulacja parametrów pracy kotła Heat Master 101.
 • Sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji uzdatniania wody
  i ewentualna regulacja parametrów pracy.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej – uzupełniającej z zapisaniem wyników w protokole z przeglądu.

4. Kotłownia przy ul. Krzywej 2:

Kocioł:

 • Buderus GB 312, szt. 2.

Palnik:

 • Palnik kotła Buderus GB 312, szt. 2.

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki kotłowni z sprawdzeniem nastaw
  na regulatorach.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja palników kotłów wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poziomu granulatu w neutralizatorze kondensatu, ewentualna wymiana.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników (TR, STB, SYR, zaworów bezpieczeństwa, presostatu powietrza, presostatu gazu, układu sprawdzającego obecność płomienia, układu kontroli szczelności
  na ścieżce gazowej palnika).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych, jonizacyjnych oraz transformatorów zapłonowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania układów mieszających (siłowniki zaworów trójdrogowych).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia (naczyń przeponowych – w razie konieczności wyregulować).
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej – uzupełniającej z zapisaniem wyników w protokole z przeglądu.

5. Kotłownia przy ul. Kraszewskiego 40 (Gwarancyjny):

Kocioł:

 • VAILLANT ECOTEC PLUS 466/4-5

Palnik:

 • VAILLANT ECOTEC PLUS 466/4-5

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy Vaillant.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja kotłów wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników
  (TR, STB, zaworów bezpieczeństwa, elektrody jonizującej).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie poprawności funkcjonowania stacji uzdatniania wody
  i ewentualna regulacja parametrów pracy.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej – uzupełniającej z zapisaniem wyników w protokole z przeglądu.

6. Kotłownia przy ul. Jaracza 4:

Kocioł:

 • Beretta, szt. 1

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja kotła wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotła (TR, STB, zaworów bezpieczeństwa, elektrody jonizującej).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotła od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej – uzupełniającej z zapisaniem wyników w protokole z przeglądu.

7. Kotłownia przy ul. Zamkowej 4:

Kocioł:

 • De Dietrich MCA 65, szt. 1.

Palnik:

 • Palnik kotła De Dietrich MCA 65, szt. 1.

Zakres prac:

 • Przegląd układu automatyki firmy De Dietrich.
 • Czyszczenie, konserwacja i regulacja kotłów wraz z analizą spalin.
 • Sprawdzenie poprawności działania zabezpieczeń kotłów i palników
  (TR, STB, zaworów bezpieczeństwa, elektrody jonizującej).
 • Sprawdzenie stanu technicznego elektrod zapłonowych.
 • Sprawdzenie poprawności działania układu mieszającego (siłowniki zaworów trójdrogowych – 1 szt.).
 • Sprawdzenie poprawności działania czujników temperatury (kotła, obiegów c.o., zasobnika c.w.u., temperatury zewnętrznej).
 • Sprawdzenie układu stabilizacji ciśnienia.
 • Sprawdzenie filtrów i szczelności ścieżek gazowych.
 • Sprawdzenie szczelności kotłów od strony paleniska przed przedostawaniem się zanieczyszczeń gazowych do pomieszczeń kotłowni.
 • Sprawdzenie jakości wody technologicznej – uzupełniającej z zapisaniem wyników w protokole z przeglądu.

 

Po wykonaniu w/w prac należy wystawić protokoły z przeprowadzenia przeglądu
z poszczególnej kotłowni wraz z określeniem zakresu niezbędnych prac remontowych do wykonania przed sezonem grzewczym 2021/2022 r.

 

Wykonawca udzieli 6 m-c gwarancji na wykonane prace związane z przeglądem urządzeń kotłowni od daty przekazania kompletu protokołów.

 

Termin wykonania prac do dnia 30.09.2021 r.

 II. Informację ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy
  z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wykonania przeglądów
  dla wybranych Wspólnot w ramach złożonej oferty cenowej.

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawcy powinni, mimo opisu przedmiotu zamówienia, dokonać wizji lokalnej w celu oceny i uwzględnienia w cenie wszystkich prac oraz innych świadczeń niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia i uwzględnienia wszystkich kosztów z tym związanych.
 2. Wymagania, jakie powinni spełniać Wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń:
  1. Osoba(y) dokonująca przeglądu musi posiadać uprawnienia wymagane art. 62 ust. 45 ustawy Prawo Budowlane, których kserokopie potwierdzoną za zgodnością z oryginałem dołączy
   do niniejszej oferty.
  2. Do oferty należy załączyć aktualne dokumenty potwierdzające posiadanie kwalifikacji grup I, II i III w zakresie E i D do wykonywania czynności związanych z remontem, konserwacją, pracami kontrolno-pomiarowymi urządzeń energetycznych
  3. Dokumenty potwierdzające posiadanie autoryzacji firm De Dietrich (kotły MCA 65, MCA 45, GT266), autoryzację firmy Buderus, ACV oraz Vaillant, Beretta.

IV. Sposób przygotowania oferty

 1. Oferta na wykonanie przeglądów powinna być umieszczona w zamkniętej kopercie w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do terminu otwarcia. Koperta z napisem „Oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy Węgorzewo”.
 2. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz
  z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną
  po terminie składania ofert.
 3. Oferta winna być złożona zgodnie z załączonym załącznikiem tj.:
 • Załącznik nr 1 – oferta na wykonanie przeglądów kotłowni Wspólnot Mieszkaniowych oraz Gminy Węgorzewo.
 1. Oferta/-y musi/szą być podpisana/-e przez osobę lub osoby uprawnione
  do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 2. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 3. Wszelkie zmiany w treści ofert (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą
  być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 4. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 5. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 6. Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2016 poz.710).
 7. Cena powinna być podana osobno za każdą kotłownie.

V. Termin składania ofert: do 02.08.2020 r. (poniedziałek), do godz. 1100

VI. Kryterium oceny ofert: 100 % łączna cena brutto.

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie wskazanym w punkcie V.
 2. Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana
  w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
 3. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Oferentami jest:

 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 800-1400),
 • Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400)

 

Zapytanie pdf.

formularz ofertowy

Aktualności