Nieruchomości

Wykonanie wiaty przy budynku pod adresem ul. J. I. Kraszewskiego 40A w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 26.07.2021 r.

CeM-2021/830/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 EURO na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wykonanie wiaty przy budynku pod adresem ul. J. I. Kraszewskiego 40A w Węgorzewie”.

 

1. Przedmiot zamówienia:

 1. Wykonanie jednej wiaty wraz z montażem.
 2. Szczegółowy zakres robót budowlanych przewidzianych do wykonania:

Wiata:

 1. O wymiarach wewnętrznych min. 2,80×2,00 m (dł. x szer.), zdatna pomieścić 6 kontenerów o pojemności 360L każdy,
 2. Wejście od szczytu wiaty, od strony budynku mieszkalnego nr 3, drzwi jednoskrzydłowe, szerokość otworu drzwiowego po rozwarciu skrzydła 100cm,
 3. Konstrukcja z profili stalowych ocynkowanych lub profili stalowych pomalowanych olejnie i zabezpieczonych antykorozyjnie, z wypełnieniem siatką zgrzewaną ocynkowaną,
 4. Dach jednospadowy w kierunku przeciwnym do lokalizacji wejścia, pokryty blachą trapezową.

2. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy rozbiórki budynków:

 1. Protokolarne przejęcie od Zamawiającego placu budowy najpóźniej w dniu zawarcia umowy.
 2. Zorganizowanie placu budowy, zapewnienie i opłacenie kierowników budowy.
 3. Wykonanie przez kierownika budowy, Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia (BiOZ), zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jeśli jest wymagane przepisami prawa.
 4. Prowadzenie robót zgodnie z obowiązującymi przepisami budowlanymi, BHP, Ppoż. oraz zasadami sztuki budowlanej.
 5. Zabezpieczenie poprzez ogrodzenie i oznakowanie placu budowy, utrzymanie i konserwacja urządzeń zabezpieczających plac budowy i robót, w tym zabezpieczenie drzew.
 6. Ponoszenie, od chwili przejęcia placu budowy, do chwili odbioru końcowego, odpowiedzialności na zasadach ogólnych za szkody powstałe z jego winy na placu budowy.
 7. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku ich realizacji – Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego, oraz uporządkowania terenu po zakończeniu robót.
 8. Zdemontowanie, naprawa i montaż ogrodzeń terenu budowy oraz usunięcie uszkodzeń obiektów istniejących i elementów zagospodarowania terenu.
 9. Uzgodnienie wejścia na teren prywatny, celem wykonania robót budowlanych i uregulowanie ewentualnych kosztów szkód, powstałych w trakcie realizacji robót.
 10. Zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia przez osoby, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwalają na wykonanie robót, a w szczególności zapewnienie wykonania przedmiotu zamówienia oraz nadzoru robót przez osoby mające wymagane przepisami prawa oraz warunkami SIWZ uprawnienia.
 11. Zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 10, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę na piśmie i wymaga pisemnego zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru (jeśli występuję) oraz Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę, w terminie 3 dni od daty przedłożenia propozycji i wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie, wskazanych osób będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osób określonych postanowieniami SIWZ.
 12. Zaakceptowana przez Zamawiającego zmiana którejkolwiek z osób, o których mowa w ust. 11 nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
 13. Natychmiastowe zabezpieczenie ewentualnych awarii oraz powiadomienie Inspektora Nadzoru (jeśli występuję) oraz Zamawiającego o ich wystąpieniu.
 14. Zawiadamianie Inspektora Nadzoru, (jeśli został powołany) oraz Zamawiającego o wykonaniu robót zanikowych, w terminie 2 dni od ich wykonania i przed ich zakryciem oraz dostarczenie wyników badań umożliwiających przeprowadzenie odbioru jakościowego.
 15. Wykonanie obowiązujących badań i sprawdzeń dotyczących prawidłowości wykonania przedmiotu zamówienia oraz ich przekazanie Inspektorowi Nadzoru, (jeśli takowy jest) oraz Zamawiającemu.
 16. Przekazanie Inspektorowi Nadzoru (jeśli występuje) oraz Zamawiającemu, w dniu przeprowadzenia odbioru ostatecznego robót dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości ich wykonania.
 17. Uporządkowanie terenu budowy i zlikwidowanie zaplecza, w terminie przewidzianym na wykonanie tych czynności w protokole odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego wraz z uzyskaniem protokołu odbioru terenu przez Właścicieli.
 18. Wykonanie ewentualnych robót dodatkowych, których konieczność wykonania wyniknie z pojawienia się nowych okoliczności, nieznanych i niemożliwych do określenia w chwili składania ofert, o ile zostaną pisemnie zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru (jeśli występuje) oraz Zamawiającego. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe zostanie ustalone na podstawie uzgodnionych z Zamawiającym kosztorysów, przy zachowaniu tych samych norm, parametrów i standardów przyjętych przez Wykonawcę w Kosztorysie ofertowym.
 19. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego podwyższenia wynagrodzenia, jeśli wykonał prace dodatkowe, bez uzyskania jego pisemnej zgody, na wykonanie tych robót.
 20. Roboty zamienne rozliczane będą kosztorysami różnicowymi.
 21. Prowadzenie robót na podstawie zgłoszenia robót budowlanych.
 22. Organizowanie i prowadzenie robót w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).
 23. Odpady w postaci złomu oraz pozostały złom metalowy Wykonawca przekaże nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego. Wykonawca, jako wytwórca pozostałych odpadów w rozumieniu art.3 ust. 3 pkt.22 ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z póź. zm.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. Zm.
 24. Uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru (jeśli występuje) oraz Zamawiającym ewentualnej konieczności wprowadzenia zmian wykonania robót. Wprowadzenie zmian wykonania przedmiotu zamówienia, bez zgody Zamawiającego obciąża Wykonawcę.

3. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn,
 2. Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.
 3. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem ujęcia w cenie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.

4. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z adnotacją: „OFERTA – Wykonanie wiaty przy budynku pod adresem ul. J. I. Kraszewskiego 40A w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

5. Termin składania ofert: do 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek), godz. 1100

6. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

7. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.,ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 9 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 1100.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

8. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:

Patryk Kobielski, tel.: 87 427 59 36 (pn. – pt. w godz. 700-1500)

Paweł Barniak, tel.: 87 427 59 35 (pn. – pt. w godz. 700-1500)

9. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Projekt karty gwarancyjnej

Aktualności