Nieruchomości

Wykonaniu izolacji pionowej części fundamentów budynku przy ul. 11 Listopada 22 w Węgorzewie

Węgorzewo, dn. 6 maja 2024 r.

CeM-2024/1597/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi budowlane polegające na: „Wykonaniu izolacji pionowej części fundamentów budynku przy ul. 11 Listopada 22 w Węgorzewie”.

II. Zakres zamówienia:

  1. Wykonanie izolacji pionowej fundamentów
   • rozbiórka powierzchni opaski betonowej od strony ulicy Listopada (ściana pod balkonami)
   • odkopanie fundamentów;
   • zaizolowanie ściany fundamentowej roztworem bitumicznym;
   • zabezpieczenie folią polietylenową – wg wymaganej technologii prac;
   • wykonanie warstwy hydroizolacyjnej ze styroduru;
   • zastosowanie folii kubełkowej;
   • zasypanie fundamentów;
   • wykonanie opaski z kostki brukowej, szerokość istniejąca.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej budynku, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Rozliczenie za wykonane prace budowlane, zostanie dokonane na postawie złożonej oferty cenowej oraz kosztorysu ofertowego – sporządzonego na wniosek Zamawiającego, tj. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
 6. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)

 

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty podpisania umowy/zlecenia.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że oferowana cena realizacji zadania zawiera wszystkie koszty wykonania z tym związanych prac budowlanych tj. uwzględnia koszty robocizny i innych dodatkowych kosztów i nakładów z kosztami zakupu materiałów i zastosowanego przy zleceniu sprzętu.
 3. Zamawiający oczekuję, że oferowana cena zostanie przedstawiona zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wykonanie izolacji pionowej części fundamentów budynku 11 Listopada 22 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem .
 10. Oferty można składać również w formie elektronicznej – na dołączonym druku, za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres cem@cem.wegorzewo.pl.
 11. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

 

VI. Termin składania ofert: do 24 maja 2024 r. (piątek) do godz. 11.00.

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie lub do skrzynki korespondencyjnej umieszczonej przed wejściem do budynku Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 24 maja 2024 r. (piątek) do godz. 11.00.


Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (w godz. 700-1500).
 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 700-1500).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

Aktualności