Nieruchomości

Wymiana garaży blaszanych przy ul. Teatralna 6 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 06.03.2024 r.

CeM-2024/374/W7

ZAPYTANIE OFERTOWE

I. Przedmiot zamówienia:

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 130 000,00, na wykonanie zamówienia pod nazwą: Wymiana garaży blaszanych przy ul. Teatralna 6 w Węgorzewie”.

II. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje zakup i montaż pięciu garaży blaszanych o wymiarach ok. 3x6m każdy, w tym następujące prace:

 1. Prace montażowe:
  • Montaż garaży blaszanych* na przygotowanym fundamencie.
 2. Prace porządkowe:
  • Uprzątnięcie placu robót z zagospodarowaniem odpadów powstałych w toku prac.

 

*Zapytanie obejmuje przedstawienie oferty dla dwóch typów garaży blaszanych:

 • garaż blaszany 3x6m, dach jednospadowy ze spadkiem w kierunku tylnej ściany, wrota dwuskrzydłowe.
 • garaż blaszany 3x6m, dach dwuspadowy symetryczny z kalenicą prostopadle do wrót, wrota dwuskrzydłowe.

Oferent zobowiązany jest przedstawić oferty dla obu wariantów.

Wraz z ofertą, oferent dostarczy kartę produktu dla obu wariantów.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.
 2. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 3. Zamawiający wymaga od wybranego Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 10 % wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w wybranej ofercie.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca pomimo opisu przedmiotu zamówienia powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem ujęcia w cenie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia.
 2. Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wykonanie opinii i uzgodnień niezbędnych do realizacji niniejszego zadania oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji zadania.
 3. Wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z zasadami współczesnej techniki, projektem budowlanym, warunkami technicznymi i przepisami BHP.
 4. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 5. Wykonawca wykona przedmiot zamówienia siłami własnymi.
 6. Wykonywanie robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia.
 7. Ochrona mienia, zabezpieczenie miejsca robót budowlanych pod względem BHP i p. poż. w zakresie Wykonawcy oraz utrzymanie porządku na obszarze prowadzonych prac w trakcie robót i po ich zakończeniu.
 8. Usunięcie na własny koszt i we własnym zakresie szkód wynikłych w czasie prowadzenia robót, a powstałych z winy Wykonawcy.
 9. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy;
 10. Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt miejsca zaplecza socjalno‑technicznego (w.c. woda, energia) w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót.
 11. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji przedmiotu zamówienia, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub jego braku, narzędzi lub miejsca robót.
 12. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od protokolarnego bezusterkowego odbioru prac.
 13. Termin wykonania ww. zadania ustala się na 60 dni od dnia podpisania umowy.
 14. Prace wykonawca zobowiązany jest prace prowadzić w sposób zmierzający do zminimalizowania utrudnień korzystania z lokali towarzyszących dla prowadzonych robót.
 15. Termin realizacji zadania przewiduje się w okresie letnim, tj. od 01.05.2024 r.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 • Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 • Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 • Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 • Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 • Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 • Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 • Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA – Wymiana garaży blaszanych przy ul. Teatralna 6 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 • Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone

VI. Termin składania ofert: 03.2024 r. (czwartek), do godz. 13:00.

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo, w terminie do dnia  21.03.2024 r. (czwartek), do godz. 13:00.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 ( w godz. 7:00-15:00),

Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 ( w godz. 7:00-15:00),

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Wzór umowy – zał. nr 2

Aktualności