Nieruchomości

Wymiana ław kominiarskich na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 5a w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 7 grudnia 2021 r.

CeM-2021/3911/W2

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie  niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509).

 

I. Przedmiot zamówienia:

 „Wymiana ław kominiarskich na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 5a w Węgorzewie”

 

II. Zakres zamówienia obejmuję:

 1. Demontaż starych ław na całym dachu.
 2. Zakup wraz z montażem ław stalowych na całym dachu.
 3. Samodzielne dokonanie obmiaru na budynku.

UWAGA! Dobór wszelkiej kolorystki stosowanych materiałów do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy lub przygotowania zlecenia.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509). Na czynności podejmowane przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
 6. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 7. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 8. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 9. Oferta winna być sporządzona w oparciu o samodzielnie wykonany przedmiar robót.
 10. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.
 11. Prace należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres minimum 36 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 31.03.2022 r.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wykonanie zadania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej firmy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wymiana ław kominiarskich na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 5a w Węgorzewie”.
 8. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 21.12.2021 r. (wtorek), do godz. 1100

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 21 grudnia 2021 r. (wtorek), do godz. 1100

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Zapytanie ofertowe

Aktualności