Nieruchomości

Wymiana rozdzielni elektrycznej kompleksu przy ul. Zamkowa 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 08.10.2021 r.

CeM-2021/2772/W4                                        

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 na zadanie pn. „Wymiana rozdzielni elektrycznej kompleksu przy ul. Zamkowa 4 w Węgorzewie”, w przedmiocie:

 

I. Zakres prac objętych zapytaniem

 1. Wymiana rozdzielni głównej wraz z zabezpieczeniami,
 2. Połączenie nowej rozdzielni z istniejącą instalacją.
 3. Dokonanie niezbędnych uzgodnień wymaganych do realizacji prac.
 4. Wykonanie pomiarów ochronnych po przeprowadzonych pracach.
 5. Dostarczenie dokumentacji Administratorowi.
 6. Uprzątnięcie placu robót.

II. Oferent powinien dokonać

 1. Przeprowadzenia oględzin budynku oraz uwzględnienia w oferowanej cenie dodatkowych koniecznych do wykonania elementów modernizacji instalacji elektrycznej – po uprzednim skonsultowaniu terminu z Administratorem budynku,
 2. Zapoznania z treścią poprzedniego protokołu instalacji elektrycznej lokali,
 3. W przypadku konieczności wykonania innych niezbędnych prac wynikających z przeprowadzonej wizji na budynku – opisu prac w oferowanej kwocie w postaci dodatkowego załącznika, z wyszczególnieniem kosztu tych prac.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dniu).
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia, wyłącznie jednej z części ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Zarówno dokumentację projektową jak i pomiarową należy sporządzić przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania poszczególnych robót.
 2. Dokumentację projektową należy obligatoryjnie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.
 3. Przedmiot zadania Wykonawca wykona własnym staraniem z zastosowaniem materiałów spełniających obowiązujące normy mające odniesienie w realizacji zadania.
 4. Prowadzenie robót z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie osób trzecich oraz mienia.
 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 6. Termin wykonania zamówienia: do 50 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta – Wymiana rozdzielni elektrycznej kompleksu przy ul. Zamkowa 4 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 28 października 2021 r. (czwartek), godz. 1200

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 28 października 2021 r. (czwartek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie opuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36 (pn. – pt., w godz. 800-1500),
 2. Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn. – pt., w godz. 800-1500).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Zapytanie ofertowe

Aktualności