Nieruchomości

Wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 4 przy ul. Plac Wolności 12 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 14.10.2021 r.

CeM-2021/2877/W5

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

I. Przedmiot zamówienia:

Gmina Węgorzewo w imieniu, której działają Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto 130 000,00  na wykonanie zamówienia pod nazwą:

Wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 4 przy ul. Plac Wolności 12 w Węgorzewie”

II. Zakres zamówienia:

Zamówienie obejmuje wymianę stolarki okiennej w postaci dwóch okien pokoju w lokalu nr 4 przy ul. Plac Wolności 12 w Węgorzewie, w zakresie:

 1. Demontaż dwóch okien zlokalizowanych na ścianie szczytowej wraz z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi,
 2. Montaż dwóch okien, profil biały z PCV, współczynnik przenikania ciepła okna nie wyższy niż 0,9 W/m2K, okna dwuskrzydłowe o podziale jedna kwatera rozwierna, druga rozwierno-uchylna z mikrowentylacją; podziały okna zgodnie z istniejącą stolarką,
 3. Montaż dwóch parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej w kolorze brązowym wraz z zamocowaniem ich kołnierzy pod profil ościeżnicy,
 4. Montaż dwóch parapetów wewnętrznych w kolorze białym z PCV,
 5. Uzupełnienie powstałych w wyniku prowadzenia prac ubytków glifów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z malowaniem,
 6. Uporządkowanie stanowiska robót wraz z wywiezieniem materiałów rozbiórkowych (zgodnie z aktualnymi przepisami o odpadach, Wykonawca staje się posiadaczem odpadów i jest odpowiedzialny za ich zagospodarowanie).

Uwaga:

            Realizacja prac wymaga uzyskania pozwolenia na przeprowadzenie prac budowlanych ze strony Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

            Składając ofertę Oferent zobowiązuje się dołączyć:

 • podpisany przez Oferenta szkic stolarki (obu okien) uwzględniający: wymiary, kolor, sposób otwierania,
 • opis prac w zakresie: demontażu stolarki istniejącej, montażu zewnętrznych elementów przedmiotu zamówienia, uzupełnienia powstałych w wyniku prowadzenia prac ubytków glifów zewnętrznych.

Dokumenty wymienione w uwagach pkt. 1 i 2 stanowią wymagane do przedstawienia Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków, w celu pozytywnego zaopiniowania pozwolenia na realizację zamówienia.

Brak dokumentów wymienionych w  uwagach pkt. 1 i 2 dopuszcza możliwość odrzucenia oferty.

           

            Podpisanie umowy na realizację zamówienia może nastąpić po uzyskaniu pozytywnie zaopiniowanego pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na przeprowadzenie prac.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyn,
 2. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej w terenie celem ujęcia w cenie wszystkich kosztów związanych z realizacją przedmiotowego zamówienia. Koszty w celu zebrania niezbędnych do przygotowania oferty informacji, ponosi Wykonawca.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonanie przedmiotu zlecenia zgodnie z zasadami współczesnej techniki, warunkami technicznymi i przepisami BHP.
 2. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 3. Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot zamówienia siłami własnymi, w tym obmiar robót.
 4. Wykonywanie robót wyłącznie przez pracowników posiadających kwalifikacje zawodowe odpowiadające rodzajom prac objętych przedmiotem zamówienia.
 5. Ochrona mienia, zabezpieczenie miejsca robót budowlanych pod względem BHP i p. poż. we własnym zakresie oraz utrzymanie porządku na obszarze prowadzonych prac w trakcie robót i po ich zakończeniu.
 6. Usunięcie na własny koszt i we własnym zakresie szkód wynikłych w czasie prowadzenia robót, a powstałych z winy Wykonawcy.
 7. Posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie przedmiotu zamówienia, obejmującej cały okres realizacji przedmiotu umowy;
 8. Wykonanie we własnym zakresie i na własny koszt organizacji miejsca zaplecza socjalno-technicznego (w.c. woda, energia) w rozmiarach koniecznych dla przeprowadzenia robót.
 9. Wykonawca ponosić będzie całkowitą odpowiedzialność prawną i finansową wobec Zamawiającego i osób trzecich za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania realizacji przedmiotu zamówienia, niedbalstwa lub działania niezgodnego z umową, ze sztuką budowlaną, przepisami p. poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia lub braku narzędzi.
 10. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 36 miesięcy od protokolarnego bezusterkowego odbioru prac.
 11. Termin wykonania ww. zadań ustala się na 30 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wymiana stolarki okiennej w lokalu nr 4 przy ul. Plac Wolności 12 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 2. Oferta/y musi/szą być podpisana/e przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

VI. Termin składania ofert: do 4.11.2021 (czwartek), godz. 12.00.

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo– Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia  4.11.2021 r. (czwartek), godz. 12.00.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn. – pt., w godz. 700-1500).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Wzór umowy – zał. nr 2
 3. Zapytanie ofertowe

Aktualności