Nieruchomości

Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w III klatce budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Teatralnej 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia  8 maja 2024 r.

CeM-2024/1598/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2023 r. poz. 1610, 1615, 1890, 1933.).

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są prace polegające na wykonaniu: „Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w III klatce budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy
ul. Teatralnej 4 w Węgorzewie”
.

II. Zakres zamówienia:

 1. Wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w III klatce budynku zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym i wydaną decyzją (wymiana wraz z zaworem G3),
 2. Dostarczenie wymaganych protokołów i innych dokumentów po wykonaniu zadania,
 3. Dokonanie niezbędnych wpisów w dzienniku budowy, który posiada Wspólnota Mieszkaniowa.

 

IV. Warunki realizacji robót

 1. Roboty prowadzone będą zgodnie z zapytaniem cenowym oraz wytycznymi Zamawiającego.
 2. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz.401).
 4. Wykonawca, jako wytwórca pozostałych odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j U. z 2023 r. poz. 1587, 1597, 1688, 1852, 2029) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54).
 5. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
  • organizacja i zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
  • zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
  • nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
  • utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót,
  • koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy),
  • prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
  • uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  • wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
  • natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
  • w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami należy zachować normatywne odległości, prace prowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
  • demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
 6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność, wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wybudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, ponadto:
  • oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
  • znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
  • wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
 7. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w zapytaniu cenowym oraz wytycznymi zamawiającego.
 8. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski jeśli będzie konieczny.
 9. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych – np. zasilenie terenu budowy, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.
 10. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
 11. Teren wykonywanych robót musi być odpowiednio ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegawcze, aby nie było możliwe wkroczenie na ten teren osób nieupoważnionych.
 12. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy).
 13. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji prac pokrywa Wykonawca na podstawie odczytu podlicznika. Montaż podlicznika leży po stronie Wykonawcy.

IV. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 5. Oferta powinna być sporządzona w oparciu o samodzielnie wykonany przedmiar robót.
 6. Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 7. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 8. W przypadku wycofania się z zawarcia umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę w wysokości 15 % wartości zamówienia ze swojej oferty.

V. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Prace powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną oraz odpowiednimi pozwoleniami – dokumenty do udostępnienia dla Wykonawcy w siedzibie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej.
 3. Zaakceptowanie warunków umowy poprzez parafowanie każdej ze stron umowy.
 4. Termin wykonania zamówienia: do 09.2024 r.
 5. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia kosztorysu ofertowego oraz aktualnej polisy ubezpieczeniowej firmy.

VI. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA – wymiana wewnętrznej instalacji gazowej w III klatce budynku mieszkalnego wielorodzinnego położonego przy ul. Teatralnej 4 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VII. Termin składania ofert: do 24 maja 2024 r. (piątek), godz. 1100

VIII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

IX. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 24 maja 2024 r. (piątek), godz. 1100.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

X. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 44 (w godz. 800-1400).

Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33 (w godz. 800-1400).

XI. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy i karty gwarancyjnej – zał. nr 2
 3. Dokumentacja projektowa – załącznik nr 3

Aktualności