Nieruchomości

Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych Gminy Węgorzewo

Węgorzewo, dnia 25.11.2021 r.

CeM-2021/4159/W

ZAPYTANIE OFERTOWE

Zamawiający – Gmina Węgorzewo, na rzecz której działają Ciepłownie Miejskie Spółka
z o.o. w Węgorzewie, zaprasza do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty netto w wysokości 130 000,00  na wykonanie zamówienia pod nazwą: „Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych Gminy Węgorzewo”.

 

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i czyszczenie z osadu biologicznej przydomowych oczyszczalni ścieków w niżej wymienionych nieruchomościach administrowanych przez Zamawiającego w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r., przy użyciu własnego sprzętu i transportu oraz przy pomocy własnych służb pracowniczych i wywozu nieczystości płynnych do stacji zlewnej.

Zakres zamówienia:

Wywóz nieczystości dotyczy zbiorników bezodpływowych przy następujących nieruchomościach:

  • Kal 38 – zbiornik o pojemności około 6 m3,
  • Pniewo 5 – zbiornik o pojemności około 10 m3,
  • Radzieje Węgorzewska 25 – zbiornik o pojemności około 22 m3,
  • Surwile 1 – zbiornik o pojemności około 6 m3,
  • Trygort 12, 15 – zbiornik o pojemności około 10 m3,
  • Węgielsztyn 33 – zbiornik o pojemności około 10 m3,
  • Węgielsztyn 45 – zbiornik o pojemności około 10 m3,
  • Rudziszki 50 – zbiornik o pojemności około 6 m3,
  • Kalskie Nowiny 19 – przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków o pojemności około 7 m3,
  • Perły 16 – przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków o pojemności około 7 m3,

Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

Zawartość oferty wraz dokumentami, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:

Oferta musi zawierać następujące dokumenty:

Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za 1 m3 nieczystości płynnych, w skład której wchodzić będą wszystkie czynności i koszty związane z wykonaniem usługi, tj. opróżnienie zbiornika, wywóz nieczystości i zrzut w stacji zlewnej.

Termin wykonywania usługi: od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 20 grudnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 1200 z dopiskiem na kopercie:

„Oferta – Wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości komunalnych Gminy Węgorzewo”.

Oferty, które wpłyną do siedziby Zamawiającego po wyznaczonym terminie składania ofert będą odsyłane bez otwierania. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wybrania żadnej z ofert bez podania przyczyny.

Szczegółowy zakres do omówienia w siedzibie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o.

Zamawiający może unieważnić postępowanie bez podawania przyczyny.

Osoba do kontaktu: Paweł Barniak, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

Aktualności