Ciepłownictwo

Infrastruktura

Infrastruktura Techniczna

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. eksploatują pięć źródeł  ciepła o łącznej mocy zainstalowanej 8,722 MW oraz rozdzielnię ciepła z układem wspomagania podgrzewu c.w.u. o mocy 0,120 MW, w tym cztery źródła ciepła opalane gazem ziemnym (GZ50) oraz trzy rezerwowo paliwem olejowym (olej lekki Eko-Term). Pozostała kotłownia opalana jest paliwem stałym w postaci przetworzonej biomasy leśnej (brykiet opałowy). Trzy źródła ciepła i rozdzielnia są wyposażone w układy zdalnego nadzoru i sterowania procesami wytwarzania i dystrybucji energii cieplnej. Od roku 2016 r. Spółka jednocześnie eksploatuje instalację fotowoltaiczną o mocy 40 kW, która jest zainstalowana na obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4.

 


 

Kotłownia przy ul. Żeromskiego 1 jest największym źródłem ciepła eksploatowanym przez Spółkę.
W roku 1997 została zmodernizowana z kotłowni węglowej na gazowo – olejową wyposażoną w  cztery kotły niskotemperaturowe firmy SCHAFFER o łącznej mocy 6,0 MW. W roku 2011 ,w źródle ciepła została wymieniona automatyka na układ automatyki wraz z wizualizacją firmy SIEMENS, która umożliwia zdalny nadzór, jak również zmianę parametrów pracy źródła ciepła. W 2015 roku została wykonana modernizacja polegająca na wymianie dwóch tradycyjnych kotłów gazowych na dwa nowe kotły kondensacyjne firmy DE DIETRIECH C630-1300 Eco, wyposażone w systemem monitoringu odległych kotłowni. W roku 2019 źródło ciepła zostało rozbudowane o wymiennik ciepła
(moc 5,600 MW), który rozdziela układ kotłowni na stronę pierwotną (kotłową) i stronę wtórną (technologiczną). Podczas inwestycji zrealizowano rozbudowę układu uzdatniania wody technologicznej w oparciu o zmiękczać wody i demineralizację za pomocą układu odwróconej osmozy. Obecnie w kotłowni zainstalowane są cztery kotły niskotemperaturowe o łącznej mocy 5,606 MW:

 • Kocioł SCHAFFER DCN 1500 o mocy 1500 kW z palnikiem dwupaliwowym (gazowo – olejowy) firmy Riello typu RLS 190/M MZ 784T.
 • Kocioł SCHAFFER DCN 1500 o mocy 1500 kW z palnikiem dwupaliwowym (gazowo – olejowy) firmy OILON typu GKP 1063 H.
 • Kocioł kondensacyjny firmy De Dietrich typu C-630-1300 ECO (gazowy) o mocy 1303 kW..
 • Kocioł kondensacyjny firmy De Dietrich typu C-630-1300 ECO (gazowy) o mocy 1303 kW..
 • Wymiennika ciepła SPX Flow Technlogy A085-MGS-10C/3 o mocy 5600 kW.

 

Zdjęcie 1 – jednostki kotłowe źródła ciepła wraz z wymiennikiem SPX Flow źródła ciepła przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie

Zdjęcie 2 – system uzdatniania wody technologicznej (zmiękczacz, filtracja odwróconej osmozy)

Zdjęcie 3 – układ technologiczny źródła ciepła przy ul. Żeromskiego 1 w Węgorzewie

W roku 2018 r. rozbudowano zewnętrzną instalację rozdzielczą w celu podłączenia rozdzielni ciepła przy ul. Pionierów 2 na cele c.o. i c.w.u.. Źródło ciepła przy ul. Pionierów 2 zostało przebudowane i podłączone do zewnętrznej instalacji rozdzielczej poprowadzonej ze źródła przy ul. Żeromskiego 1. Niniejsza rozdzielnia ciepła zapewnia dalszą dystrybucję energii cieplnej na cele c.o. oraz wspomaga podgrzew c.w.u. dla budynków przy ul. Pionierów 2,3,5 oraz Pl. Wolności 7. Obecnie zainstalowane są dwa gazowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann typu Vitodens 200 o mocy 60 kW każdy oraz układ technologiczny na cele c.o. i c.w.u.

Zdjęcie 4 – układ wspomagania podgrzewu c.w.u. oraz układ c.o. rozdzielni ciepła Przy ul. Pionierów 2 w Węgorzewie

Wytwarzana w kotłowni energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania i na cele ciepłej wody użytkowej dostarczana jest do 49 budynków.

 


 

Kotłownia przy ul. B. Chrobrego 4 została w roku 2005 zmodernizowana z węglowej na gazowo – olejową. W roku 2014 został przeniesiony kocioł kondensacyjny De Dietrich C310 z kotłowni przy ul. Kopernika 14 wraz z wymianą automatyki na układ automatyki firmy FRISKO z systemem monitoringu odległych kotłowni, który umożliwia zdalny nadzór, jak również zmianę parametrów pracy źródła ciepła. Obecnie w kotłowni zainstalowane są trzy kotły niskotemperaturowe o łącznej mocy 2,188 MW.

 • Kocioł firmy Viessmann typu Vitoplex 100 o mocy 895 kW z palnikiem modulowanym dwupaliwowym (gazowo – olejowy) firmy GIERSCH typu MK3.1-2M-L-N – szt. 1
 • Kocioł firmy Viessmann typu Vitoplex 100 o mocy 720 kW z palnikiem modulowanym jednopaliwowym (gazowy) firmy GIERSCH typu MG2-2M-L-N – szt. 1
 • Kocioł firmy De Dietrich typu C-310 -570 ECO kocioł kondensacyjny (gazowy) o mocy 573 kW.

Wytwarzana w kotłowni energia cieplna na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej dostarczana jest do 11 budynków.

Zdjęcie 5 – jednostki kotłowe źródła ciepła przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Zdjęcie 6 – układ technologiczny źródła ciepła przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Na budynku kotłowni w roku 2016 została zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW składająca się z 160 szt. paneli fotowoltaicznych o mocy 250 W każdy oraz dwóch inwerterów. Generowana energia elektryczna jest zużywana na bieżące potrzeby obiektu przy ul. B. Chrobrego 4 a występujące nadwyżki z produkcji są sprzedawane do zakładu energetycznego.

Zdjęcie 7 – panele instalacji fotowoltaicznej przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie.

W roku 2018 r. z ww. instalacji wyprodukowano 37.125 kWh energii elektrycznej z tego sprzedano 20.596 kWh i zużyto na własne potrzeby 16.528 kWh, co stanowi 25,9 % ogólnego zużycia energii elektrycznej przez obiekt przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie.

 


 

Kotłownia przy ul. 11-go Listopada 11 jest eksploatowana przez Spółkę od roku 1994 r. Do dnia 29.04.2017 r. był eksploatowany jeden kocioł niskotemperaturowy firmy BUDERUS typu G505 o mocy 500 kW z palnikiem dwustopniowym gazowym firmy RIELLO typu RS38. Po zakończeniu sezonu grzewczego rozpoczęła się modernizacja źródła ciepła polegająca na wymianie ww. kotła na dwa gazowe kotły kondensacyjne firmy Viessmann typu Vitodens 200 o mocy 49 kW każdy. Kotłownia została uruchomiona do ciągłej eksploatacji w dniu 6.09.2017 r. po uzyskaniu pozytywnej decyzji na eksploatację urządzeń ciśnieniowych przez UDT. Kotłownia wytwarza energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania, która dostarczana jest do 2 budynków.

Zdjęcie 8 – jednostki kotłowe oraz instalacja technologiczna przy ul. 11-go Listopada 11 w Węgorzewie

 


 

Kotłownia przy ul. Kopernika 14  została w roku 2010 zmodernizowana z węglowej na gazowo – olejową. W roku 2014 został odłączony i przeniesiony kocioł kondensacyjny De Dietrich C310 do kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4. Obecnie w kotłowni zainstalowany jest jeden kocioł niskotemperaturowy firmy De Dietrich mocy 0,430 MW.

 • Kocioł De Dietrich typu GT430-10 o mocy 430 kW z palnikiem modulowanym dwupaliwowym firmy Riello typu RLS68/MTC.

Wytwarzana obecnie energia cieplna na potrzeby centralnego ogrzewania i na cele ciepłej wody użytkowej dostarczana jest do 2 budynków.

Zdjęcie 9 – jednostka kotłowa w kotłowni przy ul. Kopernika 14

Zdjęcie 10 – instalacja technologiczna w kotłowni przy ul. Kopernika 14

 


 

Kotłownia przy ul. Bema 14 w roku 2006 została zmodernizowana z kotłowni węglowej na kotłownię opalaną przetworzoną biomasą leśną (brykiet opałowy). Od 2008 r. eksploatację kotłowni prowadzi Spółka. W kotłowni zainstalowane są dwa kotły firmy HDG Bavaria typu Compac200 o łącznej mocy 400 kW. Wytwarzana energia cieplna na cele centralnego ogrzewania dostarczana jest do Szkoły Podstawowej nr 1 i WCK.

Zdjęcie 11 – jednostki kotłowe w kotłowni przy ul. Bema 14

 


 

Charakterystyka zewnętrznych instalacji odbiorczych

Łączna długość zewnętrznych instalacji rozdzielczych wynosi 6,646 km, z czego 6,044 km (90,9%) są to instalacje wykonane z rur w technologii preizolowanej.

Zewnętrzne instalacje rozdzielcze wykonane są w podziale na rodzaj dostarczanej energii:

 • na cele centralnego ogrzewania – 4,295 km
 • na cele ciepłej wody użytkowej – 2,350 km

Energia cieplna jest dostarczana do odbiorców ciepła poprzez oddzielne zewnętrzne instalacje rozdzielcze na cele c.o. i c.w.u.

Zewnętrzna instalacja rozdzielcza na cele c.o. 

Regulacja temperaturowa czynnika grzewczego na cele c.o. odbywa się na podstawie regulatorów pogodowych w źródłach ciepła i następnie za pomocą pomp obiegowych jest transportowana do poszczególnych Odbiorców ciepła. W każdej rozdzielni ciepła na granicy dostarczania i rozliczania energii cieplnej są zamontowane układy pomiarowo – rozliczeniowe na cele c.o.. Zewnętrza instalacja rozdzielcza na cele c.o. jest instalacją niskoparametrową pracującą na parametrach temperaturowych 80oC/60oC (w warunkach obliczeniowych) oraz ciśnieniu roboczym do 4,5 bar.

Zewnętrzna instalacja rozdzielcza na cele c.w.u.

Przygotowanie c.w.u. odbywa się w źródłach ciepła za pomocą wymienników ciepła oraz zasobników c.w.u. Następnie podgrzana c.w.u. do temperatury (od 55oC do 60oC) jest transportowana zewnętrznymi instalacjami rozdzielczymi do Odbiorców ciepła. W celu zapewnienia równomiernej dostawy c.w.u.                         ww. instalacja jest wyposażona w przewód cyrkulacyjny zapewniający ciągłą cyrkulacje wody w celu utrzymania stałej temperatury. W każdej rozdzielni ciepła na granicy dostarczania i rozliczania energii cieplnej są zamontowane układy pomiarowo – rozliczeniowe na cele c.w.u. Zewnętrzne instalacje rozdzielcze zapewniają wykonywanie cotygodniowej dezynfekcji termicznej (temperatura 70 oC
w okresie 3 godzin nocnych) całego układu przygotowania, jak też dystrybucji c.w.u.

Zdjęcie 12 – magistralna instalacja rozdzielcza DN150 łącząca źródło ciepła przy ul. Żeromskiego 1 z rozdzielnią ciepła przy ul. Pionierów 2 (z przyłączami do budynków przy ul. Śródmiejskiej 5a i 5)

Zdjęcie 13 – magistralna instalacja rozdzielcza DN150

 

Tabela regulacyjna temperatury wody w zewnętrznych instalacjach odbiorczych centralnego ogrzewania dla źródeł ciepła Ciepłowni Miejskich Sp. z o.o. w Węgorzewie

Aktualności