Ciepłownictwo

Wymiana przyłącza c.o. i c.w.u. od budynku przy ul. Pionierów 2 do budynku przy ul. Plac Wolności 7 z tradycyjnego na preizolowane

Węgorzewo, dnia 8 kwietnia 2024 r.

CeM-2024/1396/W1

ZAPYTANIE O CENĘ

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych
w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Wymiana przyłącza c.o. i c.w.u.
od budynku przy ul. Pionierów 2 do budynku przy ul. Plac Wolności 7 z tradycyjnego
na preizolowane”.

 

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich Spółka z o.o.
w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

 

I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Wymiana przyłączy c.o. i c.w.u.
 • Wymiana obecnego przyłącza c.o. i c.w.u. od budynku przy ul. Pionierów 2 do budynku przy ul. Plac Wolności 7 i Garażu wykonanego w technologii tradycyjnej na technologię preizolowaną.
 • Demontaż obecnego kanału łupinowego, zdemontowane łupiny należy zutylizować.
 • Podczas wymiany należy wykorzystać kanał łupinowy, jako przejście przez przegrody budowalne do budynków Pionierów 2, Plac Wolności 7 i Garażu (pozostawić po dwie łupiny od ścian). Po wykonaniu wymiany kanał łupinowy zasypać pisakiem i szczelnie zamurować.
 • Przyłącze na cele c.o. wykonać w technologii rur preizolowanych stalowych czarnych 2xDN80 o długości L=16 mb.
 • Przyłącze na cele c.w.u. wykonać w technologii rur preizolowanych M-pex o średnicach wewnętrznych odpowiadających dla rury stalowej:
  • w. DN 80
  • DN 25
 • o łącznej długości L=23 mb (od kotłowni do rozdzielni ciepła budynku Plac Wolności 7
 • Połączenia rur M-Pex wykonać w kotłowi i rozdzielni ciepła budynku Plac Wolności 7. Odcinki sieci c.w.u.  wykonać jako jednolite bez łączeń w ziemi.
 • Przyłącze do budynku „Garaż” w technologii rur preizolowanych M-Pex 2xDN20 o długości L=31 mb.
 • Grubość izolacji termicznej kształtek i rur preizolowanych w wykonaniu standard.
 • Hermetyzację sieci preizolowanej wykonać za pomocą złącz termokurczliwych sieciowanych radiacyjne typu NTX (mufy).
 • Zakończenie rurociągów preizolowanych wykonać za pomocą pokryw końcowych.
 • Rury, kształtki preizolowane muszą być wyposażone w instalację wykrywania nieszczelności w systemie impulsowym kompatybilną z systemem firmy ZPU Międzyrzecz.
 • W strefach kompensacyjnych należy wykonać za pomocą płytami piankowymi lub matami z wełny mineralnej zgodnie z zaleceniami producenta rur preizolowanych.
 • Wymiana sieci w budynku przy ul. Pionierów 2 (przebiegającej przez pomieszczenia konserwatorów SM do kotłowni w kanale 2xDN80 L=7 mb z izolacją typu PUR w osłonie z foli PCV o grubości min. 6 cm.
 • Wszelkie prace przygotowawcze, budowlane, montażowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w COBRTI INSTAL Zeszyt 4 – Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci ciepłowniczych z rur i elementów preizolowanych.
 • Zagospodarować urobek gruntu powstałego podczas prowadzenia prac budowlanych.
 • Sieć cieplną ułożyć na nowej podsypce i obsypce piaskowej.
 • Na obsypce należy ułożyć taśmę ostrzegawczą koloru żółtego z napisem „SIEĆ CIEPŁOWICZA”.

2. Prace w kotłowni przy ul. Pionierów 2

 • Wymiana obecnych przepustnic na c.o. DN100 – 2 szt. na zawory kulowe falnszowe DN80 w kotłowni na obiegu nr III.
 • Wymiana obecnych zaworów odcinających c.w. DN80 i cyrk DN25 w kotłowni.
 • Wykonać system nadzoru nad szczelnością sieci preizolowanej wymienionego przyłącza oraz dla sieci preizolowanej przychodzącej z kotłowni Żeromskiego 1 na odcinku od studni przy ul. Śródmiejskiej (Piekarnia) do kotłowni przy ul. Pionierów 2.
 • Końce instalacji alarmowej zabudować w puszkach pomiarowych. Jeden komplet
  w pomieszczeniu wyjścia sieci z kotłowni, drugi w miejscu wejścia sieci do rozdzielni ciepła budynku Plac Wolności 7

 

3. Prace w rozdzielni ciepła w budynku przy ul. Plac Wolności 7

 • Wymiana obecnych zaworów odcinających w rozdzielni ciepła budynku Plac Wolności 7 na zawory flanszowe:
  • Na cele c.o. DN 80 – 2 szt.
  • Na cele c.w.u. DN80 – 1 szt., DN25 – 1 szt.
  • Na cele przyłącza do garażu DN20 – 2 szt.
 • Końce instalacji alarmowej zabudować w puszkach pomiarowych. Jeden komplet w pomieszczeniu wyjścia sieci z rozdzielni, drugi w miejscu wejścia sieci do pomieszczeń Garażu.

 

4. Prace dodatkowe

 • Po zakończeniu prac związanych z przebudową przyłączy c.o. i c.w.u. należy wykonać i przekazać dla Zamawiającego inwentaryzację geodezyjną z schematem połączeń i instalacją alarmowe przyłącza.
 • Po zakończeniu prac budowlanych przywrócić teren do stanu pierwotnego z uzyskaniem pozytywnych protokołów odbioru terenu przez ich Właścicieli i Dysponentów nieruchomości.
 • Na czas prowadzenia prac ziemnych należy wykonać przesadzenia drzew, krzewów w celu ich ochronnych. Po zakończeniu prac ziemnych przesadzone drzewa, krzewy należy ponownie posadzić w pierwotne miejsca. Drzewka i krzewy należy zabezpieczyć na czas przesadzenia.
 • Wykonanie następujących schematów:
  • montażowego sieci ciepłowniczej z zaznaczeniem miejsc wykonania muf,
  • przebiegu instalacji alarmowej.
 • Przedstawić protokoły z prób szczelności przyłączy, hermetyzacji złącz, wykonania podsypki, pomiarów instalacji alarmowej.
 • Prace prowadzić w sposób nieutrudniający ruchu mieszkańców osiedla przy
  Pionierów2 i Placu Wolności 7

II. WARUNKI REALIZACJI ROBÓT

 • Prace związane z wymianą sieci należy prowadzić po zakończeniu sezonu grzewczego 2023/24.
 • Podczas prowadzenia prac dopuszcza się przerwę w dostawnie c.w.u., uzgodnioną z Zamawiającym. Niniejsza przerwa nie może trwać dłużej niż 2 dni robocze.
 • Prace demontażowe i montażowe należy prowadzić w sposób zapewniający ciągłość w dostawie ciepłej wody użytkowej.
 • Ze względu na posiadanie obecnego systemu dystrybucyjnego wykonanego w technologii rur preizolowanych ZPU Międzyrzecz z systemem wykrywania nieszczelności typu impulsowego, Zamawiający dopuszcza stosowanie rur i kształtek preizolowanych innych producentów pod warunkiem uzyskania oświadczenia od ZPU Międzyrzecz o możliwości łączenia tych technologii.
  oświadczenie należy załączyć do oferty.
 • Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
 • Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. nr 47 z 2003 r.).
 • Odpady w postaci złomu z demontażu starej sieci cieplnej (rury, punkty stałe oraz pozostały złom metalowy) Wykonawca przekaże nieodpłatnie na rzecz Zamawiającego. Wykonawca odpowiada za ilość złomu uzyskanego podczas wykonywania prac demontażowych do chwili bezpłatnego przekazania jego Zamawiającemu. Wykonawca jako wytwórca pozostałych odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 32 ustawy
  o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 8 stycznia 2013 r. U. 2013 poz. 21 z pózn. zm. oraz ustawą z dnia 13 marca 2017r.
  Prawo ochrony środowiska Dz. U. 2017 poz. 519 z pózn. zm.
 • Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
  • organizacja i zagospodarowanie placu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
  • opracowanie i zatwierdzenie we właściwym Zarządzie Dróg projektu obsługi komunikacyjnej budowy,
  • budowa dojazdu, doprowadzenie mediów dla potrzeb placu budowyi odprowadzenie ścieków z zaplecza budowy,
  • zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
  • nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
  • utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót oraz systematyczne porządkowanie miejsc wykonywania prac,
  • koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  • prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
  • uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  • wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień,
  • obsługa geotechniczna i geodezyjna w tym:
   • wyznaczenie lokalizacji i współrzędnych punktów głównych trasy oraz reperów,
  • natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
  • w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi sieciami należy stosować rury ochronne oraz zachować normatywne odległości, prace prowadzić bez użycia sprzętu mechanicznego z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
  • demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót oraz uzyskanie pozytywnego protokołu odbioru przez Właścicieli ww. terenu.
  • zabezpieczenie wszelkiej roślinności (drzewka, krzewy, itp.) na czas prowadzenia prac budowlanych (ziemnych) oraz ponowne jej posadzenie w pierwotnych miejscach (niniejsze przesadzenia nie mogą spowodować uszkodzeń roślinności).
 • Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność wykonania z zakresem zapytania, zaleceniami nadzoru inwestorskiego, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wbudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, ponadto:
  • oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
  • znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i  aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
 • Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w dokumentacji do niniejszego postępowania i zapisami w Zapytaniu o cenę.
 • Wszystkie nazwy własne urządzeń i materiałów użyte w dokumentacji
  do niniejszego postępowania są podane przykładowo i określają jedynie minimalne oczekiwane parametry jakościowe oraz wymagany standard.
 • Każda zmiana technologiczna wykonania robót z inicjatywy Wykonawcy, wymaga akceptacji Zamawiającego. Koszt wprowadzenia zmian obciąża Wykonawcę.
 • Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski.
 • Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych – np. zasilenie placu budowy, rurociąg tymczasowy wody, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością Wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.
 • Wykonawca winien utrzymać w czystości koła pojazdów wyjeżdżających z placu budowy.
 • Wykonawca zapewnia wszelkie dodatkowe uzgodnią z Właścicielami terenu w celu prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia.

                                                                                                                           

III. OKRES GWARANCJI

Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty (materiały dostarczone przez Wykonawcę i robociznę) wynosi 60 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego.

 

 

IV. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Do niniejszego zapytania nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub niewybrania żadnej oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częś
 5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
 6. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień uzupełniają
 7. Zamawiający zakłada, że Wykonawca we własnym zakresie i na swój koszt mając odpowiednie upoważnienie od Zamawiającego uzyska wszystkie niezbędne materiały i potrzebne informacje do sporządzenia schematów, w tym: uzgodnienia, mapy, podkłady geodezyjne, oraz dokona potrzebnych pomiarów, badań i sprawdzeń istniejącego budynku i instalacji, a także warunków technicznych dostawy mediów niezbędnych do wykonania dokumentacji (jeśli będzie zachodziła taka potrzeba).
 8. Wykonawca wykona przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz normami i normatywami stosowanymi w budownictwie.
 9. Wykonawca zapewni wzajemne skoordynowanie techniczne wykonanych opracowań.
 10. W rozwiązaniach projektowych powinny być zastosowane wyroby (materiały i urządzenia) budowlane oraz wyposażenie dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w kraju. Wyroby zaliczone do grupy jednostkowego stosowania w budownictwie będą mogły być zastosowane tylko po uprzedniej akceptacji Zamawiającego.

V. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Zamówienie będzie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do 31.08.2024 r.

VI. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności tożsamej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.
 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
  – w tym okresie zrealizował minimum 2 zamówienia na roboty budowlane w zakresie budowy sieci cieplnej preizolowanej wraz z dostawą, montażem i uruchomieniem urządzeń odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości brutto nie niższej niż 100 000,00 zł. każde. Wykazane zamówienia zostaną uznane, jeśli będą poparte dokumentem potwierdzającym, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone (np. referencje, protokół odbioru robót) – Załącznik nr 2.
 3. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, Zamawiający żąda dostarczenia oświadczenia wypełnionego zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 3 że, dysponuje osobami zdolnymi do realizacji zamówienia, które posiadają kwalifikacje zawodowe zgodne z wymogami przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332) niezbędne do wykonania zamówienia z uprawnieniami budowlanymi do pełnienia samodzielnej funkcji kierowniczej w zakresie sieci sanitarnych, cieplnych.

 

VII. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

 1. Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej „zabezpieczeniem”, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.
 2. Zabezpieczenie ustala się na 10 % ceny brutto podanej w ofercie.
 3. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
  • pieniądzu;
  • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;
  • gwarancjach bankowych;
  • gwarancjach ubezpieczeniowych;
  • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
 4. W przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie poręczeń bankowych lub poręczeń spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, ich treść ma być zgodna z załączonym wzorem – załącznik nr 5 (bezwarunkowa i na pierwsze żądanie).
 5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu wpłacane będzie przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego tj.:

BOŚ S.A. O/Olsztyn Nr 79 1540 1072 2022 5081 0978 0001

 1. Zwrot takiego zabezpieczenia odbędzie się na rachunek bankowy Wykonawcy.
 2. Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.
 3. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości nie przekroczy 30% wysokości zabezpieczenia. Kwota ta zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

 

VIII. OSOBAMI UPRAWNIONĄ DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI SĄ:

 • Łukasz Siniuk tel. 87 427 59 33,

 

IX. TERMIN SKŁADANIA OFERT

Termin składania ofert tj. do 26.04.2023 r. do godz. 12.00.

 

X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Oferta musi zawierać:
  • wypełniony czytelnie Formularz Oferty, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1,
  • wykaz wykonanych prac tożsamych do prac zawartych w niniejszym zapytaniu zgodnie z załącznikiem nr 2,
  • oświadczenie, wypełnione czytelnie zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Ofertę należy złożyć w zamkniętym opakowaniu (kopercie) zapewniającym nienaruszalność, z napisem „Wymiana przyłącza c.o. i c.w.u. od budynku przy ul. Pionierów 2 do budynku przy ul. Plac Wolności 7 z tradycyjnego na preizolowane”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert. Wykonawca może złożyć również ofertę w dwóch kopertach zewnętrznej i wewnętrznej w tym przypadku opakowanie zewnętrzne powinno być opatrzone jedynie klauzulami jak wyżej, bez informacji o Wykonawcy i jego danych adresowych. Takie informacje natomiast, muszą znaleźć się na opakowaniu wewnętrznym oferty.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt 1-7 kryteriów zostaną odrzucone.
 9. Zamawiający po wyborze Wykonawcy będzie żądała przestawienia kosztorysu ofertowego na podstawie którego została sporządzona umowa. Na etapie składania ofert kosztorys nie sjest wymagany.

 

XI. INFORMACJE NA TEMAT PODWYKONAWCÓW.

Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia Podwykonawcom i określa
w ofercie, którą część zamówienia powierzy Podwykonawcom.

 1. W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcom, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłożenia Zamawiającemu projektów umów z Podwykonawcami wraz dokumentacją określającą zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę.
 2. Ceny robót realizowanych przez Podwykonawcę nie mogą przekroczyć cen określonych w ofercie przez Wykonawcę za dany zakres robót.
 3. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się udzielić wszelkich informacji dotyczących Podwykonawców.
 4. Wykonawca przejmuje na siebie obowiązek pełnienia funkcji koordynatora w stosunku do robót realizowanych przez Podwykonawców.

 

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY.

 1. Cenę oferty należy podać jako cenę ryczałtową brutto wykonania całości przedmiotu zamówienia szczegółowo opisanego w dziale I przedmiot zamówienia.
 2. Cena oferty zawiera wszystkie łączne koszty związane z realizacją.

XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.

W przypadku dokonania wyboru oferty przez Zamawiającego, bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się z upływem terminu składania ofert. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 60 dni.

 

XIV. MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać:

 1. W formie pisemnej na adres Zamawiającego:

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o.

ul. B. Chrobrego 4

11-600 Węgorzewo

 1. W przypadku ofert nadesłanych pocztą decyduje data dostarczenia do siedziby Zamawiającego.

XV. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie nastąpi w dniu 26.04.2024 r. o godz. 1205 w siedzibie Zamawiającego.

XVI. KRYTERIUM ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena brutto.

W przypadku nie unieważnienia postępowania i dokonania wyboru oferty, Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.

Załączniki:

 1. Formularz ofertowy – załącznik nr 1,
 2. Wykaz wykonanych prac tożsamych do niniejszego zamówienia – załącznik nr 2,
 3. Oświadczenie – załącznik nr 3,
 4. Projekt umowy – załącznik nr 4,
 5. Wzór gwarancji zabezpieczenia należytego wykonania umowy  – Załącznik Nr 5,
 6. Schemat przyłącza c.o i c.w.u. przewidzianego do wymiany – Załącznik nr 6.

PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZAPYTANIA

 

Pytanie 1

Aktualności