Nieruchomości

Gospodarowanie zasobami gminnymi

Ciepłownie Miejskie w Węgorzewie pełnią funkcję administratora zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo.

Awarie w lokalach mieszkalnych należy zgłaszać telefonicznie pod nr telefonów: 87 427 59 35 (w godzinach 700 – 1500), 691 27 27 12 (całą dobę).

Ciepłownie Miejskie nie prowadzą obsługi kasowej, a więc wpłaty czynszu i opłat
za media należy dokonywać na dotychczasowe konto bankowe Gminy Węgorzewo wskazane w umowach najmu,
tj. PKO BP o/Węgorzewo: 92 1020 4753 0000 0002 0006 0855.


Finansowa Obsługa Zasobów Komunalnych

Zakres obsługi Klienta:

1)  rozliczanie najemców lokali,

2)  wyjaśnianie wysokości opłat i innych naliczeń ,

3)  wyjaśnianie stanów kont poszczególnych najemców, w tym stanu zadłużenia ,

4)  rozliczanie mediów,

5)  naliczanie i zmiany norm zużycia wody, śmieci, itp.

6)  wystawianie faktur/rachunków dla właścicieli i najemców,

7)  udzielanie informacji i odpowiedzi w sprawach rozliczeń mediów (w tym m.in.:

energia cieplna, woda, wywóz nieczystości),

8)  ustalanie sposobu spłaty zadłużenia właścicieli, najemców i dzierżawców,

9) zawieranie porozumień w sprawie spłaty zaległości,

10) informacja oraz udzielanie odpowiedzi w sprawach sądowych i komorniczych.

Techniczna Obsługa Zasobów Komunalnych 

Zakres obsługi Klienta:

1)  przyjmowanie zgłoszeń awarii, usterek itp.,

2)  prowadzenie i rozliczanie prac konserwacyjnych i remontowych,

3)  rozpatrywanie wniosków w sprawie modernizacji budynków i lokali,

przekazywanie ich do Gminy Węgorzewo celem ich zatwierdzenia,

4)  udzielanie właścicielom informacji i odpowiedzi we wszystkich

sprawach techniczno-remontowych,

5)  udzielanie informacji i odpowiedzi w sprawach porządku i ładu

w nieruchomościach oraz prawidłowego ich użytkowania,

6)  prowadzenie ewidencji odczytów układów pomiarowych na budynkach

zasobów komunalnych,

7)  prowadzenie spraw organizacyjnych (przygotowywanie i zmiana umów

najmu, dzierżaw).

Aktualności