Nieruchomości

O firmie

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie podają informację w zakresie wzrostu cen paliwa gazowego.

 

Treść informacji wraz z załącznikiem (pismo PGNIG OD Sp. z o.o.)

 


 

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie prowadzą działalność gospodarczą od 1 lipca 1995 roku, na podstawie aktu notarialnego Umowy Spółki z dnia 19.06.1995r. repetytorium A Nr 3034/95, postanowieniem Sądu Rejonowego w Suwałkach Spółka została wpisana do Rejestru Handlowego w dziale B pod numerem 891. Na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy z dnia 11.10.2001 roku Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000051804.

Spółka CeM działa na podstawie Kodeksu Spółek Handlowych oraz Umowy Spółki. Jedynym udziałowcem Spółki jest Gmina Węgorzewo, który posiada 7 887 równych, niepodzielnych udziałów  w wysokości  po 500 zł każdy.

Przedmiotem działalności Spółki jest m in:

  • wytwarzanie i dystrybucja energii cieplnej;
  • doradztwo techniczne w zakresie ciepłownictwa;
  • handel materiałami i urządzeniami krajowymi;
  • zarządzanie nieruchomościami.

Spółka CeM realizuje cele gospodarcze z zakresu użyteczności publicznej i zadań Gminy Węgorzewo, wynikających z ustawy o samorządzie gminnym.

Władze Spółki

1. Zgromadzenie Wspólników

Gmina Węgorzewo, reprezentowana przez Burmistrza Węgorzewa – Krzysztofa Kołaszewskiego.

2. Rada Nadzorcza

Tadeusz Ciborski – Przewodniczący Rady

Żanetta Jania – Z-ca Przewodniczącego Rady

Urszula Krupska-Kot – Członek

3. Zarząd Spółki jednoosobowy

Maciej Zmitrowicz – Dyrektor

4. Prokurenci

Beata Komsta – Piotrowska


Informacja w zakresie ochrony danych osobowych przetwarzanych przez Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie.

Aktualności