Nieruchomości

Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 31 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 25 sierpnia 2021 r.

CeM- 2021/821/W8

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320 z 2021 r. poz. 1509).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 31 w Węgorzewie”.

 

II. Opis przedmiotu Zamówienia

 1. WARIANT I

Remont dachu, w tym instalacja odgromowa, balkony oraz elewacji budynku.

 • Rozbiórka pokrycia dachówki i położenie nowej dachówki ceramicznej w kolorze ceglastej czerwieni.
 • Wymiana deskowania dachu oraz w razie konieczności wymiana krokwi, w tym wszystkie elementy muszą być impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo.
 • Montaż kontrłat i łat w tym wszystkie elementy impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo.
 • Montaż 2 sztuk wyłazów dachowych.
 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu, w tym wiatrownic oraz montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
 • Położenie membrany.
 • Montaż płotków przeciwśniegowych.
 • Wymiana podbitki okapów, elementy impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo.
 • Remont kominów i czap kominowych, polegający między innymi na skuciu i uzupełnieniu tynków, pomalowaniu, wykonaniu nowych obróbek kominów.
 • Montaż metalowych ław kominiarskich.
 • Wykonanie projektu i montażu instalacji odgromowej na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Wykonanie pomiarów sprawdzających poprawność działania instalacji odgromowej i sporządzenie protokołu.
 • Kompleksowy remont balkonów obejmujący: wykonanie izolacji, ułożenie terakoty mrozoodpornej, wykonanie nowych tynków i obróbek blacharskich, oczyszczenie balustrad oraz ich zabezpieczenie antykorozyjnie wraz z pomalowaniem.
 • Sporządzenie metryki urządzenia piorunochronnego.
 • Ocieplenie ścian budynku z ww. stron uwzględniając: styropian – 18-20 cm (minimalna lambda – 0,032 W/mK).
 • Wykonanie elewacji ze wszystkich stron budynku, poprzez m.in.:
  1. Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi z siatką.
  2. Przyklejenie siatki elewacyjnej.
  3. Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej o grubości do 3 mm.
  4. Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego o grubości 1,5 mm.
  5. Remont tynków zewnętrznych oraz pomalowanie farbą emulsyjną.
  6. Docieplenie cokołu budynku styropianem grubość 10 cm, wykonanie struktury oraz pomalowanie.
  7. Wymiana parapetów z blachy powlekanej.
 1. WARIANT II

Remont dachu, w tym instalacji odgromowej, balkony.

 • Rozbiórka pokrycia dachówki i położenie nowej dachówki ceramicznej w kolorze ceglastej czerwieni.
 • Wymiana deskowania dachu oraz w razie konieczności wymiana krokwi, w tym wszystkie elementy muszą być impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo.
 • Montaż kontrłat i łat w tym wszystkie elementy impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo.
 • Montaż 2 sztuk wyłazów dachowych.
 • Wykonanie nowych obróbek blacharskich dachu, w tym wiatrownic oraz montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej
 • Położenie membrany.
 • Montaż płotków przeciwśniegowych.
 • Wymiana podbitki okapów, elementy impregnowane przeciw korozji biologicznej i przeciwogniowo.
 • Remont kominów i czap kominowych, polegający między innymi na skuciu i uzupełnieniu tynków, pomalowaniu, wykonaniu nowych obróbek kominów.
 • Montaż metalowych ław kominiarskich.
 • Wykonanie projektu i montażu instalacji odgromowej na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej.
 • Wykonanie pomiarów sprawdzających poprawność działania instalacji odgromowej i sporządzenie protokołu.
 • Kompleksowy remont balkonów obejmujący: wykonanie izolacji, ułożenie terakoty mrozoodpornej, wykonanie nowych tynków i obróbek blacharskich, oczyszczenie balustrad oraz ich zabezpieczenie antykorozyjnie wraz z pomalowaniem.
 • Sporządzenie metryki urządzenia piorunochronnego.

 

Uwaga! Wszelka kolorystyka do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wariantowych. Warianty dotycząc praz związanych z elewacją budynku.
 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 6. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku oraz na poszczególnych balkonach w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.
 8. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do uzgodnienia z Zamawiającym.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że cena ofertowa zostanie przedstawiona zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Kompleksowa modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Sienkiewicza 31 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 30 września 2021 (czwartek), godz. 1300

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przed wejściem do budynku Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 30 września 2021 r. (czwartek) do godz. 1300.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 800-1400).
 • Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2

Aktualności