Nieruchomości

Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 03.01.2019 r.

CeM-2016/5779/W18

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104,1629, 2073).

 

I. Przedmiot zamówienia:

„Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 26 w Węgorzewie”, polegająca na:

II. Zakres zamówienia:

  1.Etap I – kompleksowa modernizacja budynku

   1) Remont pokrycia dachowego polegający na:

– Zabezpieczeniu miejsc przedostawania się ptaków,

– Wykonaniu podbitki.

   2) Udrożnienie/miejscowy remont rynien i rur spustowych wokół całego budynku

   3) Wymiana okiennej drewnianej stolarki piwnicznej

   4) Remont elewacji zewnętrznej budynku

 1. Ocieplenie ścian budynku z ww. stron uwzględniając: styropian – 15 cm (minimalna lambda – 0,031 W/mK),
 2. Wykonanie elewacji ze wszystkich stron budynku, poprzez m.in.:
  • Ochrona narożników wypukłych kątownikami metalowymi z siatką.
  • Przyklejenie siatki elewacyjnej.
  • Nałożenie podkładowej masy tynkarskiej o grubości do 3 mm.
  • Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikatowego o grubości 1,5 mm.
  • Remont tynków zewnętrznych i murków ogniowych oraz pomalowanie farbą emulsyjną.
  • Pomalowanie oraz docieplenie cokołu budynku.
 3. Wymiana skrzynki gazowej na budynku,
 4. Remont schodów do pomieszczenia piwnicznego
 5. Wymiana obróbki blacharskiej budynku w tym m. in. wymiana parapetów,
 6. Wymiana drzwi do kotłowni na drzwi spełniające obowiązujące normy,
 7. Konserwacja zewnętrznych drzwi metalowych stanowiących części wspólne budynku,
 8. Wykonie izolacji pionowej budynku wraz z dociepleniem fundamentów tj. m.in. odkopanie do ław wraz z wykonaniem drenażu,

  2. Etap II – modernizacja kotłowni

 1) Instalacja technologiczna

 1. Wymiana obecnego kotła Buderus typu G405 o mocy 250 kW na dwa kotły kondensacyjne o mocy dostosowanej do potrzeb budynku na cele c.o. po wykonanym dociepleniu.
 2. Zamawiający oczekuje, że konstrukcja wymiennika ciepła wykonana będzie ze stali szlachetnej.
 3. Demontaż obecnego kotła Buderus wykonać po przez pocięcie lub demontaż poszczególnych członów w sposób umożliwiający wyniesienie złomu na zewnątrz kotłowni przez obecne drzwi.
 4. Opracowanie schematu technologicznego oraz uzyskanie jego akceptacji przez Zamawiającego, który ma uwzględniać:
  • Dwa kotły w układzie kaskadowym,
  • Układ technologiczny w oparciu o sprzęgło hydrauliczne,
  • Obieg grzewczy wykonany jako mieszający,
  • Zastosowanie filtro-odmulnika,
  • Stacja demineralizująco – zmiękczająca dostosowana wg. zaleceń producenta kotłów,
  • Układ automatycznego dopuszczania wody do zładu.
 5. Dobór urządzeń kotłowni wg. zaakceptowanego schematu technologicznego, które muszą spełniać niżej stawiane wymagania;
  • Kotły z wymiennikiem z stali szlachetnej;
  • Pompy kotłowe wg. zaleceń producenta kotłów,
  • Klasa efektywności energetycznej kotła nie mniejsza niż „A”
  • Okres gwarancyjny producenta na wymienniki kotłów min. 7 lat;
  • Pompy c.o. z klasą EEI <=0,15 oraz elektroniczna regulacją;
  • System spalinowo – powietrzny zgodny z zaleceniami producenta kotłów, wykonany ze stali kwasoodpornej,
 6. Wymiana obecnego wkładu kominowego na wkład kominowy przeznaczony do dwóch kotłów kondensacyjnych (możliwość wykorzystania obecnego wkładu, jako szycht kominowy). Przy wykorzystaniu obecnego wkładu kominowego jako szych należy zapewnić odprowadzenie spalin z dwóch kotłów kondensacyjnych.
 7. Wykonanie nowej instalacji technologicznej wg. zaakceptowanego schematu technologicznego.
 8. Wykonanie izolacji termicznej układu technologicznego o grubości izolacji min. 4 cm.
 9. Montaż stacji demineralizująco – zmiękczającej wodę technologiczną z automatycznym dopuszczaniem do zładu,
 10. Automatyka kotłowni musi zapewniać:
  • Regulację pogodową obiegu c.o.,
  • Nastawy temperatury komfortu i temperatury ekonomicznej dla poszczególnych obiegów c.o.,
  • Programy czasowe dla obiegu c.o.,
  • Automatyczne przełączanie pomiędzy trybem lato/zima,
  • Automatyczną zmianę kotła wiodącego,
 11. Układ automatyki musi posiadać polską instrukcję jak też menu panelu użytkownika urządzeń.
 12. Przeliczenie czy obecne naczynie przeponowe jest wystarczające do aktualnego zładu instalacji i mocy kotłów.
 13. Ponadto do obowiązków Wykonawcy należy:
  • Przekazanie Zamawiającemu dokumentację zawierająca DTR, aprobaty oraz certyfikaty zamontowanych urządzeń.
  • W przypadku konieczności rejestracji w UDT któregokolwiek z urządzeń Wykonawca dokona stosownych zgłoszeń i uczestniczyć w odbiorze.
  • Opracowanie instrukcji obsługi kotłowni.

2) Instalacja gazowa

 1. Wykonanie dokumentacji oraz uzyskanie pozwolenia na przebudowę istniejącej instalacji gazowej zasilającej nowe kotły kondensacyjne – jeśli zajdzie taka potrzeba uzyskanie warunków gazowych (w porozumieniu z Zamawiającym) oraz wykonanie ekspertyzy kominowej,
 2. Dostosowanie obecnego Aktywnego Systemu Bezpieczeństwa Instalacji Gazowej do nowej technologii kotłowni.

3) Instalacja elektryczna

 1. Wykonanie nowej instalacji elektrycznej zgodnie z wymaganiami do nowych kotłów, pomp c.o. oraz przepisów prawnych i norm.
 2. Instalacja winna być wykonana w układzie sieciowym TN-S.
 3. Wykonanie montażu przełącznika siec-agregat w celu umożliwienia awaryjnego zasilania kotłowni w energię elektryczną generowaną przez agregat.

 

4) Warunki gwarancji

Wykonawca udzieli gwarancji na urządzenia i wykonane roboty instalacyjne na okres 60 miesięcy oraz zapewni bezpłatny serwis tj. dokonywania niezbędnych przeglądów oraz konserwacji wszystkich zamontowanych urządzeń i instalacji w całym okresie gwarancji. Prace związane z przeglądami musza być wykonywane przez autoryzowane serwisy producentów zamontowanych urządzeń, potwierdzane odpowiednimi wpisami w książkach serwisowych.

3. Etap III – modernizacja instalacji odgromowej

 1. Demontaż istniejącej instalacji odgromowej na dachu.
 2. Odtworzenie uziemień przy budynkach po starej instalacji odgromoweji dostosowanie do obecnych wymagań w zakresie rezystancji.
 3. Uziemienia nienadające się do dalszej eksploatacji należy wymienić na nowe.
 4. Wykonanie instalacji odgromowej na dachu budynku po przez wykonanie zwodów poziomych i pionowych zgodnie z normą PN-EN 62305 – Ochrona odgromowa.
 5. Objąć ochrona odgromową wszystkie kominy oraz maszt antenowy.
 6. Instalację odgromową należy połączyć przewodami odprowadzającymi z odtworzonymi uziemieniami poprzez zastosowanie złącz kontrolnych.
 7. Instalację należy wykonać z materiałów odpornych na szkodliwe działanie warunków atmosferycznych.
 8. Wszystkie połączenia należy zakonserwować przed procesami korozyjnymi.
 9. Wykonać niezbędne i wymagane badania skuteczności działania instalacji odgromowej.
 10. Dostarczyć dokumentację powykonawczą (protokoły, certyfikaty, aprobaty, schemat instalacji odgromowej).
 11. Montaż instalacji odgromowej należy wykonać w sposób niepowodujący uszkodzenia połaci dachowej budynku. Wszelkie uszkodzenia należy na bieżąco naprawić.

IV. Warunki realizacji robót

 1. Roboty prowadzone będą zgodnie z zapytaniem cenowym oraz wytycznymi Zamawiającego.
 2. Wykonawca ma obowiązek zorganizować i przeprowadzić roboty w sposób bezpieczny, niestwarzający zagrożenia dla osób przebywających na terenie inwestycji.
 3. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót rozbiórkowych i budowlanych zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., Nr 47 poz.401).
 4. Wykonawca, jako wytwórca pozostałych odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach ma obowiązek zagospodarowania powstałych podczas realizacji zadania odpadów zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r o odpadach (t.j. Dz. U. t.j. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479,1544, 1564, 1592.) i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).
 5. Do zakresu robót i obowiązków Wykonawcy przedmiotu zamówienia w ramach ceny ryczałtowej wchodzić będzie również:
  • organizacja i zagospodarowanie terenu budowy wraz z zapleczem budowy w tym znalezienie terenu pod zaplecze,
  • zabezpieczenie terenu przed dostępem osób trzecich,
  • nadzór nad mieniem i ubezpieczenie budowy,
  • utrzymanie porządku w trakcie realizacji robót,
  • koszt wywozu, składowania i utylizacji odpadów (jeśli dotyczy),
  • prowadzenie robót w sposób bezpieczny,
  • uwzględnienie miejsca, odległości, kosztu wywozu, składowania i utylizacji odpadów,
  • wykonanie niezbędnych prób, badań, uzgodnień nadzorów i odbiorów,
  • natychmiastowe usunięcie w sposób docelowy wszelkich szkód i awarii spowodowanych przez Wykonawcę w trakcie realizacji robót,
  • w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z innymi instalacjami należy zachować normatywne odległości, prace prowadzić z zachowaniem odpowiedniej ostrożności,
  • demontaż obiektów tymczasowych i uporządkowanie terenu po zakończeniu robót.
 6. Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonywanych robót oraz zgodność, wykonania z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi wykonania robót budowlano-montażowych oraz sztuką budowlaną. Do wybudowania mogą być użyte materiały i urządzenia odpowiadające wymogom wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie, ponadto:
  • oznaczone znakiem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodnie ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejską aprobatą techniczną (EAT) lub krajową specyfikacją techniczną Państwa członkowskiego UE uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi,
  • znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa dla których producent wydał deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej, dla których producent po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniającej wystawił deklarację zgodności WE potwierdzającą zgodność wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, oznaczone Znakiem budowlanym zgodnie z Polską Normą lub krajową aprobatą techniczną, a zgodność ta została potwierdzona w deklaracji zgodności wydanej przez producenta,
  • wyroby przeznaczone do jednostkowego stosowania w konkretnym obiekcie budowlanym.
 7. Nie dopuszcza się możliwości złożenia oferty przewidującej odmienny sposób wykonania przedmiotu zamówienia niż określony w zapytaniu cenowym oraz wytycznymi zamawiającego.
 8. Zamawiający zapewnia nadzór inwestorski jeśli będzie konieczny.
 9. Materiały odzyskane po rozbiórce obiektów tymczasowych – np. zasilenie terenu budowy, organizacja ruchu zastępczego, itp. – są własnością wykonawcy. Kalkulując cenę oferty należy uwzględnić odzysk materiałów wbudowanych na okres czasowy.
 10. Zamawiający nie zapewnia pomieszczeń socjalnych dla pracowników.
 11. Roboty budowlane powinny być wykonywane w godzinach od 600 do 2200.
 12. Teren wykonywanych robót musi być odpowiednio ogrodzony i zaopatrzony w tablice ostrzegawcze, aby nie było możliwe wkroczenie na ten teren osób nieupoważnionych.
 13. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu prowadzonych robót powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy).
 14. Koszty zużycia energii elektrycznej i wody niezbędnych do realizacji prac pokrywa Wykonawca na podstawie odczytu podlicznika. Montaż podlicznika leży po stronie Wykonawcy.

V. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104,1629, 2073) zwana w dalszej części „ustawą” lub „kc.”.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania cenowego lub niewybrania oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025, 1104,1629, 2073) Na czynności podejmowane przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
 5. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferta winna być sporządzona w oparciu o samodzielnie wykonany przedmiar robót.
 9. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

VI. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesiące od daty podpisania umowy na wykonanie ww. zadania.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wykonanie zadania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej firmy.

VII. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuję, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w rozbiciu na poszczególne warianty (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1).
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Modernizacja budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy 11 Listopada 26 w Węgorzewie”.
 9. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 10. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VIII. Termin składania ofert: do 31 stycznia 2019. (czwartek), godz. 1200

IX. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

X. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 31 stycznia 2019 r. (czwartek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

XI. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 700-1500).
 • Kamila Radzewicz, tel. 87 427 59 39 (w godz. 700-1500)

XII. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał nr 1
 2. Zapytanie ofertowe

Aktualności