Nieruchomości

Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach nr 5 i 6 budynku przy ul. 11 Listopada 18 w Węgorzewie

CeM-2021/2476/W                                      

                                                                                              Węgorzewo, dnia 14.07.2021 r.

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, zapraszają do złożenia oferty cenowej na zadanie pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach nr 5 i 6 budynku przy ul.  11  Listopada 18 w Węgorzewie”, w przedmiocie:

 I. Zakres prac objętych zapytaniem

 1. Dostosować instalację elektryczną lokali do obowiązujących norm.
 2. Uzupełnienie powstałych w wyniku prowadzenia prac ubytków tynków w ścianach i sufitach,
 3. Wykonanie pomiarów ochronnych po przeprowadzonych pracach
 4. Sporządzenie dokumentacji z pomiarów ochronnych wraz ze schematem instalacji,
 5. Dostarczenie dokumentacji Administratorowi.

 

Uwaga!!!  Oferent powinien dokonać

 • Przeprowadzenia oględzin budynku oraz uwzględnienia w oferowanej cenie dodatkowych koniecznych do wykonania elementów modernizacji instalacji elektrycznej – po uprzednim skonsultowaniu terminu z Administratorem budynku,
 • Obligatoryjnie zapoznać się z treścią poprzedniego protokołu instalacji elektrycznej lokali,
 • W przypadku konieczności wykonania innych niezbędnych prac wynikających z przeprowadzonej wizji na budynku – opisu prac w oferowanej kwocie w postaci dodatkowego załącznika.

II. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dniu).

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że cena ofertowa zostanie przedstawiona w kwotach za poszczególne lokale oraz w całkowitej kwocie za całość zadania.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem
  i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność,
  z napisem: „Oferta – Modernizacja instalacji elektrycznej w lokalach nr 5 i 6 budynku przy ul.  11  Listopada 18 w Węgorzewie”.
  Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz
  z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

V. Termin składania ofert: do 18 sierpnia 2021 r. (środa), godz. 1200

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 18 sierpnia 2021 r. (środa) do godz. 1200.

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36 (pn. – pt., w godz. 800-1500),
 2. Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn. – pt., w godz. 800-1500).

IX. Załączniki

 1. Formularz ofertowy

Aktualności