Nieruchomości

Opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowych budynku przy ul. Zamkowej 63 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 4 października 2021 r.

CeM-2021/825/W7

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509).

I. Przedmiot zamówienia:

 1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie dokumentacji kosztorysowej remontu budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego przy ul. Zamkowej 63 w Węgorzewie.
 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu 3 egz. papierowej wersji kosztorysu inwestorskiego oraz 1 egz. w wersji elektronicznej (.ATH).

II. Zakres zamówienia:

 1. Zakres opracowań do wykonania w ramach niniejszego zamówienia:
  • Przedmiar robót,
  • Kosztorys inwestorski na podstawie przedstawionego przez Zamawiającego zakresu prac, który stanowi zał. nr 2 do niniejszego zapytania

2. Dokumentację  należy opracować w oparciu o obowiązujące przepisy, wiedzę i doświadczenie Wykonawcy.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. U. z 2019 r. poz. 2019, z 2020 r. poz. 288, 875, 1492, 1517, 2275, 2320, z 2021 r. poz. 464.)
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności zbieżnej z przedmiotem zamówienia oraz posiadają niezbędną wiedzę, doświadczenie i dysponują potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania Zamówienia, które należy załączyć do składanej oferty.
 2. Wykonawca przy obliczaniu ceny musi uwzględnić wszystkie niezbędne czynności potrzebne do realizacji niniejszego zadania oraz wszelkich innych czynności, które mogą pojawić się w toku realizacji zadania.
 3. Zaleca się, aby Oferent dokonał wizji lokalnej w terenie celem uwzględnienia w cenie wszystkich niezbędnych kosztów.
 4. Przy sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego należy zastosować ceny robocizny, materiału, sprzętu obowiązujące w okresie jego sporządzenia.
 5. Termin wykonania zamówienia tj. 1 miesiąca od dnia podpisania umowy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „OFERTA – opracowanie dokumentacji kosztorysowej prac remontowych budynku przy ul. Zamkowej 63 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert do: 29 października 2021 r. (piątek), godz. 1200

 

VII. Kryterium wyboru oferty: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Zarządcy – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 29 października 2021 r. (piątek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Magdalena Siołkowska tel. 87 427 59 44 (w godz. 700-1500).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Zakres prac remontowych – zał. nr 2
 3. Projekt umowy – zał. nr 3
 4. Zapytanie ofertowe

Aktualności