Nieruchomości

Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 23 sierpnia 2021 r.

CeM- 2021/2314/W2

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest: „Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie”.

 

II. Opis przedmiotu Zamówienia

1. Remont 30 sztuk balkonów

 • zbicie płytek gresowych
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w tradycyjny sposób dwie warstwy papy z wywinięciem warstwy izolacji (np. papy) na ścianę lub montaż taśmy uszczelniającej,
 • wykonanie nowej posadzki, tynkiem na zaprawie cementowej z zachowaniem odpowiednich spadków tj. około 1,5 % na zewnątrz budynku (warstwa wyrównawcza),
 • ułożenie nowej terakoty mrozoodpornej (glazura balkonowa jednakowa we wszystkich balkonach po wcześniejszym uzgodnieniu wzoru płytki z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej).
 • wymiana na nowe obróbek blacharskich balkonu (obróbka blacharska balkonów kolorystyka do uzgodnienia z ZWM).
 • Uzupełnienie szkleń przegród balkonowych wraz z konserwacją elementów metalowych
 • Konserwacja elementów metalowych balustrad balkonowych oraz wymiana odeskowania lub inna propozycja wypełnienia balustrad balkonowych zaproponowana przez Oferenta (do uzgodnienia).

2. Elewacja budynku:

 • malowanie elewacji farbami silikonowymi po wcześniejszym przygotowaniu podłoża pod malowanie (tj. czyszczenie, gruntowanie itp.)
 • uzupełnienie ubytków struktury elewacji po wcześniejszym odpowiednim przygotowaniu podłoża (ubytki tynku przy II klatce schodowej itp.),
 • zabezpieczenie okien, drzwi, obróbek blacharskich przed pobrudzeniem podczas wykonywania ww. prac.
 • zainstalowanie listwy osłonowej przerwy dylatacyjnej na budynku,
 • wypoziomowanie zapadniętych fragmentów opaski oraz uzupełnienie opaski wokół budynku po uprzednio wcześniejszym przygotowaniu podłoża.

3. Murki zewnętrzne:

 1. usunięcie starego tynku dekoracyjnego,
 2. przygotowanie podłoża (usunięcie pęknięć, tynkowanie w miejscach wymagających – zwłaszcza przy drugiej  klatce),
 3. gruntowanie podłoża –  gruntem szczepnym,
 4. położenie nowego tynku dekoracyjnego (kamyczek).

4. Barierki:

 1. usunięcie starej farby z barierek,
 2. pomalowanie farbą podkładową,
 3. pomalowanie farbą olejna.

5. Obróbki blacharskie:

 1. Wymiana rynien i rur spustowych na nowe powlekane,
 2. Zweryfikowanie szczelności obróbek blacharskich dotyczących okien połaciowych wraz z ich naprawą lub wymianą na nowe (na powlekane).

 

Uwaga! Wszelka kolorystyka do uzgodnienia z Zarządem Wspólnoty Mieszkaniowej.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wariantowych. Warianty dotycząc praz związanych z elewacją budynku.
 5. Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
 6. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku oraz na poszczególnych balkonach w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.
 8. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do uzgodnienia z Zamawiającym.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że cena ofertowa zostanie przedstawiona zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
 3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Remont budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Jana Pawła II 2 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak.
 9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 30 września 2021 (czwartek), godz. 1100

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do skrzynki korespondencyjnej znajdującej się przed wejściem do budynku Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 30 września 2021 r. (czwartek) do godz. 1100.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 800-1400).
 • Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Zapytanie ofertowe

Aktualności