Nieruchomości

Remont schodów zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 10 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 31 sierpnia 2021 r.

CeM-2021/1369/W3

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320).

I. Przedmiot zamówienia:

„Remont schodów zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 10 w Węgorzewie” polegający na pokryciu nawierzchni strukturą żywiczną (3 szt. schodów)

II. Zakres zamówienia:

 1. Zbicie starej terakoty ze schodów.
 2. Wyrównanie powierzchni.
 3. Wzmocnienie powierzchni i wykonanie warstwy szczepnej z żywicy z korundem + posypka z piasku kwarcowego.
 4. Przeszlifowanie warstwy szczepnej.
 5. Wykonanie 4 warstw dekoracyjnych w technologii typu STARDEK II.
 6. Wywiezienie odpadów po wykonanej pracy.

III. Postanowienia ogólne

 1. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320). zwana w dalszej części „ustawą” lub „kc.”.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego zapytania cenowego lub niewybrania oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320). Na czynności podejmowane przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługują środki odwoławcze.
 5. Nie przewiduje się udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.
 6. Każdy z Wykonawców powinien przeprowadzić wizję lokalną miejsca robót, celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania jakichkolwiek dodatkowych informacji koniecznych i przydatnych do wyceny prac, gdyż wyklucza się możliwość roszczeń Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy. Koszty wizji lokalnej miejsca robót ponosi Wykonawca.
 7. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 8. Oferta winna być sporządzona w oparciu o samodzielnie wykonany przedmiar robót.
 9. Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 1 miesiąca od daty podpisania umowy na wykonanie ww. zadania.
 3. Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia umowy na wykonanie zadania w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
 4. Przed zawarciem umowy wybrany Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia aktualnej polisy ubezpieczeniowej firmy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Remont schodów zewnętrznych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 3 Maja 10 w Węgorzewie”
 8. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 9. Oferty można składać również w formie elektronicznej – na dołączonym druku, za pośrednictwem skrzynki e-mail na adres cem@cem.wegorzewo.pl.
 10. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 17.09.2021 r. (piątek), godz. 1130

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w skrzynce korespondencyjnej umieszczonej przy wejściu do budynku Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 17.09.2021 r. (piątek) do godz. 1130.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami są:

 • Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36,
 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44.

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

Aktualności