Nieruchomości

Wykonanie prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy ul. Krzywej 2

Węgorzewo, dnia 12 marca 2019 r.

CeM-2019/957/W1

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonaniu prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy ul. Krzywej 2”, polegających na:.

 

II. Zakres zamówienia:

I Wariant

        1. Wymiana obróbek blacharskich dachu

 1. Demontaż istniejących obróbek blacharskich oraz rynien,
 2. Montaż nowych obróbek blacharskich kominów w kolorze pokrycia dachowego,
 3. Wymiana rynien oraz obróbek pasa nadrynnowego.

 

II Wariant

       1. Remont murków

 1. Naprawa murków schodów zewnętrznych poprzez:
 • Skucie istniejącego, odpadającego tynku,
 • Wyrównanie powierzchni tynkiem cementowym,
 • Malowanie w kolorze istniejącej części murku.

 

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert wariantowych (I Wariant – Wymiana obróbek blacharskich dachu)

II Wariant – Remont murków).

 1. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zdań.
 3. Rozliczenie za wykonane prace budowlane, zostanie dokonane na postawie złożonej oferty cenowej, tj. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
 4. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 3 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu budowy (rozpoczęcie prac możliwe wiosną 2019 roku).

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że oferowana cena realizacji zadania zawiera wszystkie koszty wykonania z tym związanych prac budowlanych tj. uwzględnia koszty robocizny i innych dodatkowych kosztów i nakładów z kosztami zakupu materiałów i zastosowanego przy zleceniu sprzętu.
 3. Zamawiający oczekuję, że oferowana cena zostanie przedstawiona
  zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wykonanie prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy ul. Krzywej 2 ”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 10. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 08 kwietnia 2019 r. (poniedziałek), godz. 1200

 

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 08 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) do godz. 1200. Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu  08 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 1205

 

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej.

 

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 800-1400).
 • Piotr Gajda, tel. 87 427 59 35 (w godz. 800-1400).

 

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

Aktualności