Nieruchomości

Wykonaniu prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy ul. Krzywej 2

CeM-2021/1143/W5

Węgorzewo, dnia 25 sierpnia 2021 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE 

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320, z 2021 r. poz. 1509.).

 

I. Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na: „Wykonaniu prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy ul. Krzywej 2”, polegających na:.

 1. Wymiana obróbek blacharskich
 • Demontaż istniejących obróbek blacharskich budynku (wraz z wiatrołapami) oraz rynien i rur spustowych,
 • Montaż nowych obróbek blacharskich kominów, ogniomurków w kolorze pokrycia dachowego,
 • Wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek pasa nadrynnowego.
 1. Remont murków, ścianek oporowych oraz chodników i dojść do lokali

      usługowych

 • Naprawa murków ścianek oporowych schodów zewnętrznych poprzez:
 • Skucie istniejącego, odpadającego tynku,
 • Wyrównanie powierzchni tynkiem cementowym,
 • Malowanie w kolorze istniejącej części murku.
 1. Remont balkonów (22 sztuki wspornikowe i balkony loggie 8 sztuki) uwzględniający min.:
 • Prace przygotowawcze stropów balkonowych przed przystąpieniem do prac właściwych,
 • Uzupełnienie ubytków konstrukcji płyt balkonowych przy pomocy systemu napraw konstrukcji żelbetowych,
 • Prace izolacyjne płyty balkonowej wykonać w sposób zapewniający szczelność wszystkich połączeń z innymi elementami jak ściany, obróbki blacharskie wraz z wykonaniem izolacji powierzchniowej posadzki cementowej,
 • Wykończenie wszystkich balkonów powłoką żywiczną,
 • Przewidziane prace remontowe balkonów nie mogą prowadzić do dodatkowych obciążeń szczególnie balkonów wspornikowych oraz aby wysokość barierek nie została pomniejszona poniżej 110 cm,
 • Balustrady balkonowe dokonać oczyszczenia z korozji oraz ubytków farby malarskiej wraz z wykonaniem nowej powłoki zabezpieczającej. Dokonać uszczelnienia styku pomiędzy stopkami balustrad a posadzką cementową.
 1. Remont wiatrołapów
 • Zastosowanie profili dylatacyjnych ściennych do połączenia wiatrołapu z główną bryłą budynku,
 • Wykonanie podwójnej obróbki uszczelniającej połączenie dachu z budynkiem:
  • pierwsza powinna być wykonana jako niewidoczna połączona z papą i ścianą    budynku (obróbka powinna mieć możliwość pracy w pionie),
  • druga wykonana z blachy i nakrywać dachówkę (powinna być doszczelniona gąbką z możliwością ruchu),
 • Wykonanie wewnątrz tynków cementowych wraz z dwukrotnym malowaniem.
 • Uwzględnić prace przygotowawcze oraz prace naprawcze po ww. punktach.

II. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/zdań.
 6. Rozliczenie za wykonane prace budowlane, zostanie dokonane na postawie złożonej oferty cenowej, tj. załącznika nr 1 do niniejszego zapytania.
 7. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót budowlanych i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni)
 8. Wszelka kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym.

III. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 2. Termin wykonania zamówienia: do 6 miesięcy od daty protokolarnego przekazania terenu robót budowlanych.

 

IV. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Zamawiający oczekuje, że oferowana cena realizacji zadania zawiera wszystkie koszty wykonania z tym związanych prac budowlanych tj. uwzględnia koszty robocizny i innych dodatkowych kosztów i nakładów z kosztami zakupu materiałów i zastosowanego przy zleceniu sprzętu.
 3. Zamawiający oczekuję, że oferowana cena zostanie przedstawiona zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
 4. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 5. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 6. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 7. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 8. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 9. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wykonanie prac z branży budowlanej na budynku Towarzystwa Budownictwa Społecznego położonego przy ul. Krzywej 2 ”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 10. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

V. Termin składania ofert: do 30 września 2021 r. (czwartek), godz. 1100

VI. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie do skrzynce korespondencyjnej umieszczonej przed głównym wejściem do budynku Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 30 września 2021 r. (czwartek) do godz. 1100.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Dopuszcza się składanie ofert w wersji elektronicznej.

VIII. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 • Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (w godz. 800-1400).
 • Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).

IX. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Zapytanie ofertowe

Aktualności