Nieruchomości

Wymiana kotła c.o. w kotłowni lokalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 24 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 11.10.2018 r.

CeM-2018/2918/W3

ZAPYTANIE OFERTOWE

Postępowanie niniejsze prowadzone jest zgodnie z Ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami).

I. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest inwestycja pod nazwą „Wymiana kotła c.o.w kotłowni lokalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 24 w Węgorzewie”.

II. Zakres zamówienia:
1. Wymiana obecnego kotła c.o. na kocioł o niżej wymienionych parametrach technicznych:

a) znamionowa moc kotła 40 kW. Kocioł firmy, której certyfikowany serwis znajduje się w promieniu 40 km od Węgorzewa;
b) konstrukcja kotła (wymiennik ciepła) ze stali kwasoodpornej;
c) kocioł w technologii kondensacyjnej;
d) konstrukcja kotła musi zapewniać pobór powietrza z zewnątrz budynku;
e) do wykorzystania obecny wkład kominowy;
f) wykonać instalację odprowadzenia skroplin z kotła;
g) układ automatyki kotła sterowany pogodowo, umożliwiający wykonanie nastaw obniżenia nocnego oraz przełączanie trybu pracy lato-zima
w zależności od temperatury zewnętrznej;
h) kocioł podłączyć do obecnej instalacji gazowej i elektrycznej;
i) podłączenie kotła należy wykonać bezpośrednio do rozdzielaczy c.o.;
j) wymienić dwa uszkodzone zawory odcinające przy rozdzielaczach;
k) podczas wymiany kotła wykorzystać obecne naczynie przeponowe oraz zawór bezpieczeństwa;
l) układ technologiczny kotłowni wykonać z użyciem sprzęgła hydraulicznego (zgodnie z zaleceniami producenta);
m) wykonać układ pompowy z wykorzystaniem obecnej pompy c.o., w przypadku niewystarczającej wydajności, pompę wymienić na nową;
n) montaż stacji uzdatniania wody zgodnie z zaleceniami producenta kotła oraz zaworem automatycznego dopuszczania;
o) zamontować filtroodmulnik na przewodzie powrotnym w celu zabezpieczenia kotła przed zanieczyszczeniami stałymi (dobrać zgodnie z zaleceniami producenta kotła);
p) miejsce montażu poszczególnych urządzeń w kotłowni w ustaleniu z Zarządem Wspólnoty.

III. Postanowienia ogólne
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Zakres zapytania ofertowego został ustalony przez Członka Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej.
4. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych
ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.
6. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej na budynku w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia wybranych przez siebie prac/ zadań.
8. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dni ).
9. Wykonawca bezpłatnie przekaże na rzecz Wspólnoty Mieszkaniowej zdemontowany kocioł oraz złom stalowy powstały podczas modernizacji kotłowni.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:
1. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
2. Termin wykonania zamówienia: do 2 miesięcy od daty podpisania umowy/zlecenia.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
2. Zamawiający oczekuje, że cena ofertowa zostanie przedstawiona zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 1.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę,w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Wymiana kotła c.o. w kotłowni lokalnej w budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. 11 Listopada 24 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
9. Oferty niespełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 31 października 2018 r. (środa), godz. 9:00

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnot Mieszkaniowych – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 31 października 2018 r. (środa), godz. 900.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone.
Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
• Roman Sarnowski, tel. 692 392 228 (w godz. 800-1400)
• Kamila Radzewicz, tel. 87 427 59 39 (w godz. 800-1400).
• Justyna Piszczatowska, tel. 87 427 59 36 (w godz. 800-1400).
X. Załączniki
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1

2. Zapytanie ofertowe

Aktualności