Nieruchomości

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp jako CAR PORT przy obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie

Odpowiedź na pytanie do zapytania – 2

Odpowiedź na pytanie do zapytania – 1

CeM-2023/927/W1

Węgorzewo, dnia 13.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Spółka z o.o. w Węgorzewie zapraszają do składania ofert cenowych w trybie zapytania o cenę na wykonanie zadania pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp jako CAR PORT przy obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.

Niniejsze postępowanie prowadzone jest na podstawie „Regulaminu udzielenia zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane w Ciepłowniach Miejskich
Spółka z o.o. w Węgorzewie” oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami). Do udzielenia niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późniejszymi zmianami.)

I. Przedmiot zapytania
1. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp jako CAR PORT przy obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie z uwzględnieniem następujących elementów:
a) przedstawienie koncepcji posadowienia CAR PORT przy budynku przy ul. B. Chrobrego 4 wraz z wizualizacją,
b) koncepcja, o której mowa w ust.1 pkt a) wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego,
c) wykonanie projektu technicznego budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami w tym z Rzeczoznawcą przeciwpożarowym.
d) CAR PORT musi zapewniać bezkolizyjne parkowanie samochodów o wysokości 2,7 mb.
e) Konstrukcja nośnia musi zapewniać ochronę przed dostępem osób trzecich do paneli fotowoltaicznych, połączeń instalacji i pozostałego osprzętu.
f) Jedno stanowisko musi być wyposażone w stację ładowania samochodów elektrycznych.
g) Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych „CAR PORT” z konstrukcją nośną, urządzeń sterowniczo – przełączeniowych oraz układów automatyki sterowniczej,
h) Przyłączenie zamontowanych paneli fotowoltaicznych do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4 wraz z podłączeniem do ogólnopolskiej sieci energetycznej (uzyskanie odpowiednich warunków i uzgodnień).
i) Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i wszystkich dostarczonych urządzeń.
j) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
k) Dokonania zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej i uzyskanie pozytywnego stanowiska zezwalającego na prowadzenie eksploatacji.
2. CAP PORT, o których mowa w ust. 1 pkt a) należy dostarczyć i zamontować na konstrukcji nośnej wykonanej w sposób umożlwiający łatwy demontaż lub wymianę paneli oraz wykonywanie prac konserwacyjnych.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia działania uruchomionej instalacji fotowoltaicznej wykonując zdjęcie w podczerwieni. W przypadku uwag zamawiający będzie żądał usunięcia usterek. Niniejsze badanie będzie wykonane po 1 miesiącu eksploatacji instalacji przy warunkach atmosferycznych pozwalających na rzetelne przeprowadzenie badania termograficznego.
4. Przyłączenie paneli fotowoltaicznych do instalacji elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt h) obejmuje:
a) dostawę i montaż inwertera/ów wraz z wykonaniem obwodów pomocniczych i sterowniczych oraz zabezpieczeń poszczególnych obwodów,
b) wykonanie instalacji DC łączącej panele fotowoltaiczne z inwerterem/-ami,
c) wykonanie instalacji AC łączącej inwerter/-y z istniejącą instalacją w budynku kotłowni przy ul. B. Chrobrego 4.
d) wszystkie przewody po stronie DC powinny wykonane w izolacji ognioodpornej.
5. Inwerter ma umożliwiać współpracę paneli fotowoltaicznych z trójfazową
siecią elektroenergetyczną. Inwerter/-y należy dostarczyć i zamontować
w pomieszczeniu głównej rozdzielni prądu w budynku kotłowni.
6. Zamawiający wymaga aby inwerter/-y posiadał dwa certyfikaty zgodności (LVD i EMC) oraz okres gwarancji minimum 5 lat od dostawcy w Polsce.
Instalację DC na CAR PORT należy wykonać przewodami dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych i ułożyć w kanałach kablowych. Szczegółowy przebieg tras przewodów należy uzgodnić z Zamawiającym.
7. Wykonawca musi wykonać wizualizację umożliwiającą zdalne sterowanie procesem wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wraz z rejestracją parametrów i ilości wytworzonej energii elektrycznej.
8. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń dostarczonych urządzeń, w tym ich ochronę odgromową i przeciwprzepięciową.
9. Instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik z przyciskiem wyzwalającym umieszczonym na zewnętrznej ścianie budynku lub w miejscu wyznaczonym przez Rzeczoznawcę przeciwpożarowego.
10. Zamawiający wymaga, aby montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń odbyło się pod nadzorem osoby z ramienia Wykonawcy posiadającej wymagane prawem świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (lub równoważne), a także ściśle w uzgodnieniu z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego.
11. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich wymaganych prawem pomiarów i sprawdzeń dostarczonych urządzeń przed ich oddaniem do użytkowania i eksploatacji.
12. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonych urządzeń oraz dostarczenie jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie schematy w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie PDF i DWG.
13. Zamówienie obejmuje szkolenie pracowników Zamawiającego z użytkowania i eksploatacji dostarczonych urządzeń. Szkolenie należy przeprowadzić przed odbiorem urządzeń przez Zamawiającego i potwierdzić protokołem z przeprowadzenia szkolenia.
14. Przygotowanie miejsca pod montaż licznika dwutorowego.
15. Wszystkie dostarczone i wbudowane w ramach niniejszego zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania.

II. Oferent powinien dokonać
1. Zapoznania się w całości z załącznikami zapytania.
2. W przypadku konieczności wykonania innych niezbędnych prac wynikających z przeprowadzonej wizji na budynku – opisu prac w oferowanej kwocie w postaci dodatkowego załącznika, z wyszczególnieniem kosztu tych prac.

III. Postanowienia ogólne
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dniu).
6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia, wyłącznie jednej z części ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:
1. Przedkładając ofertę w zakresie Wykonawcy jest uwzględnienie wszelkich niezbędnych kosztów mających na celu zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zadania Wykonawca wykona własnym staraniem z zastosowaniem materiałów spełniających obowiązujące normy mające odniesienie w realizacji zadania.
3. Prowadzenie robót z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie osób trzecich oraz mienia.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
5. Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
2. Do zapytania ofertowego należy dołączyć wykaz wykonanych prac tożsamych przedmiotowi zamówienia stanowiący załącznik nr 3 oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta – Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznej o mocy 10 kWp jako CAR PORT przy obiekcie przy ul. B. Chrobrego 4 w Węgorzewie”.
9. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
10. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 7 kwietnia 2023 r. (piątek), godz. 12:00

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 7 kwietnia 2023 r. (piątek) do godz. 12:00.
Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (pn. – pt., w godz. 8:00-15:00).
2. Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (pn. – pt., w godz. 8:00-15:00).

X. Załączniki
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1,
2. Projekt umowy – zał. nr 2,
3. Wykaz wykonanych prac tożsamych przedmiotowi zamówienia – zał. nr 3,
4. Oświadczenie – zał. nr 4.

Aktualności