Nieruchomości

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych

Odpowiedź na zadane pytanie do postępowania – 2.

Odpowiedź na zadane pytanie do postępowania – 1.

CeM-2023/828/W2

Węgorzewo, dnia 16.03.2023 r.

Zapytanie ofertowe

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie jako Zarządca Wspólnot Mieszkaniowych, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 na zadanie pn. „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych”, w przedmiocie:

I. Przedmiot zapytania
Część I – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Chrobrego 5
1. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 5 w Węgorzewie (istniejąca moc umowa dla części wspólnych budynku wspólnoty wynosi 10 kW w tym 6 kW jeden punkt pomiarowy, 4 kW drugi punkt pomiarowy) z uwzględnieniem następujących elementów:
a) przedstawienie koncepcji rozmieszczenia instalacji na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Chrobrego 5 wraz z wizualizacją, doborem max możliwej mocy do wykorzystania, wyliczeniem ilości produkowanej energii elektrycznej.
b) koncepcja, o której mowa w ust.1 pkt a) wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego,
c) wykonanie projektu technicznego budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami w tym z Rzeczoznawcą przeciwpożarowym oraz uzyskaniem warunków z PGE jeśli zajdzie taka potrzeba.
d) Konstrukcja nośnia ma zapewniać ochronę przed dostępem osób trzecich do paneli fotowoltaicznych, połączeń instalacji i pozostałego osprzętu.
e) Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych z konstrukcją nośną, urządzeń sterowniczo – przełączeniowych oraz układów automatyki sterowniczej,
f) Przyłączenie zamontowanych paneli fotowoltaicznych do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. B. Chrobrego 5 wraz z podłączeniem do ogólnopolskiej sieci energetycznej (uzyskanie odpowiednich warunków i uzgodnień).
g) Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i wszystkich dostarczonych urządzeń.
h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
i) Dokonania zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej i uzyskanie pozytywnego stanowiska zezwalającego na prowadzenie eksploatacji.
2. Instalację należy dostarczyć i zamontować na konstrukcji nośnej wykonanej w sposób umożlwiający łatwy demontaż lub wymianę paneli oraz wykonywanie prac konserwacyjnych.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia działania uruchomionej instalacji fotowoltaicznej wykonując zdjęcie w podczerwieni. W przypadku uwag zamawiający będzie żądał usunięcia usterek. Niniejsze badanie będzie wykonane po 1 miesiącu eksploatacji instalacji przy warunkach atmosferycznych pozwalających na rzetelne przeprowadzenie badania termograficznego.
4. Przyłączenie paneli fotowoltaicznych do instalacji elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt f) obejmuje:
a) dostawę i montaż inwertera/ów wraz z wykonaniem obwodów pomocniczych i sterowniczych oraz zabezpieczeń poszczególnych obwodów,
b) wykonanie instalacji DC łączącej panele fotowoltaiczne z inwerterem/-ami,
c) wykonanie instalacji AC łączącej inwerter/-y z istniejącą instalacją w budynku przy ul. B. Chrobrego 5.
d) wszystkie przewody po stronie DC powinny wykonane w izolacji ognioodpornej.
5. Inwerter ma umożliwiać współpracę paneli fotowoltaicznych z istniejącą siecią elektroenergetyczną budynku. Inwerter/-y należy dostarczyć i zamontować w pomieszczeniu głównej rozdzielni prądu w budynku.
6. Zamawiający wymaga aby inwerter/-y posiadał dwa certyfikaty zgodności (LVD i EMC) oraz okres gwarancji minimum 5 lat od dostawcy w Polsce.
a) Instalację należy wykonać przewodami dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych i ułożyć w kanałach kablowych. Szczegółowy przebieg tras przewodów należy uzgodnić z Zamawiającym.
7. Wykonawca musi wykonać wizualizację umożliwiającą zdalne sterowanie procesem wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wraz z rejestracją parametrów i ilości wytworzonej energii elektrycznej.
8. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń dostarczonych urządzeń, w tym ich ochronę odgromową i przeciwprzepięciową.
9. Instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik z przyciskiem wyzwalającym umieszczonym na zewnętrznej ścianie budynku lub w miejscu wyznaczonym przez Rzeczoznawcę przeciwpożarowego.
10. Zamawiający wymaga, aby montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń odbyło się pod nadzorem osoby z ramienia Wykonawcy posiadającej wymagane prawem świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (lub równoważne), a także ściśle w uzgodnieniu z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego.
11. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich wymaganych prawem pomiarów i sprawdzeń dostarczonych urządzeń przed ich oddaniem do użytkowania i eksploatacji.
12. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonych urządzeń oraz dostarczenie jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie schematy w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie PDF i DWG.
13. Zamówienie obejmuje szkolenie pracowników Zamawiającego z użytkowania i eksploatacji dostarczonych urządzeń. Szkolenie należy przeprowadzić przed odbiorem urządzeń przez Zamawiającego i potwierdzić protokołem z przeprowadzenia szkolenia.
14. Przygotowanie miejsca pod montaż licznika dwutorowego.
15. Wszystkie dostarczone i wbudowane w ramach niniejszego zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania.

Część II – Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Zamkowej 63
1. Zamówienie polega na zaprojektowaniu i wykonaniu instalacji fotowoltaicznej dla części wspólnych budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. B. Zamkowa 63 (istniejąca moc umowna wynosi 8 kW) w Węgorzewie z uwzględnieniem następujących elementów:
a) przedstawienie koncepcji rozmieszczenia instalacji na dachu budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Zamkowa 63 wraz z wizualizacją, doborem max możliwej mocy do wykorzystania, wyliczeniem ilości produkowanej energii elektrycznej.
b) koncepcja, o której mowa w ust.1 pkt a) wymaga pisemnej akceptacji Zamawiającego,
c) wykonanie projektu technicznego budowy instalacji fotowoltaicznej wraz z wymaganymi uzgodnieniami w tym z Rzeczoznawcą przeciwpożarowym oraz uzyskaniem warunków z PGE jeśli zajdzie taka potrzeba.
d) Konstrukcja nośnia ma zapewniać ochronę przed dostępem osób trzecich do paneli fotowoltaicznych, połączeń instalacji i pozostałego osprzętu.
e) Dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych z konstrukcją nośną, urządzeń sterowniczo – przełączeniowych oraz układów automatyki sterowniczej,
f) Przyłączenie zamontowanych paneli fotowoltaicznych do istniejącej instalacji elektrycznej w budynku przy ul. Zamkowa 63 wraz z podłączeniem do ogólnopolskiej sieci energetycznej (uzyskanie odpowiednich warunków i uzgodnień).
g) Uruchomienie instalacji fotowoltaicznej i wszystkich dostarczonych urządzeń.
h) Wykonanie dokumentacji powykonawczej.
i) Dokonania zgłoszenia instalacji do Państwowej Straży Pożarnej i uzyskanie pozytywnego stanowiska zezwalającego na prowadzenie eksploatacji.
2. Instalację należy dostarczyć i zamontować na konstrukcji nośnej wykonanej w sposób umożlwiający łatwy demontaż lub wymianę paneli oraz wykonywanie prac konserwacyjnych.
3. Zamawiający dokona sprawdzenia działania uruchomionej instalacji fotowoltaicznej wykonując zdjęcie w podczerwieni. W przypadku uwag zamawiający będzie żądał usunięcia usterek. Niniejsze badanie będzie wykonane po 1 miesiącu eksploatacji instalacji przy warunkach atmosferycznych pozwalających na rzetelne przeprowadzenie badania termograficznego.
4. Przyłączenie paneli fotowoltaicznych do instalacji elektrycznej, o którym mowa w ust. 1 pkt f) obejmuje:
a) dostawę i montaż inwertera/ów wraz z wykonaniem obwodów pomocniczych i sterowniczych oraz zabezpieczeń poszczególnych obwodów,
b) wykonanie instalacji DC łączącej panele fotowoltaiczne z inwerterem/-ami,
c) wykonanie instalacji AC łączącej inwerter/-y z istniejącą instalacją w budynku przy ul. Zamkowa 63.
d) wszystkie przewody po stronie DC powinny wykonane w izolacji ognioodpornej.
5. Inwerter ma umożliwiać współpracę paneli fotowoltaicznych z istniejącą siecią elektroenergetyczną budynku. Inwerter/-y należy dostarczyć i zamontować w pomieszczeniu głównej rozdzielni prądu w budynku.
6. Zamawiający wymaga aby inwerter/-y posiadał dwa certyfikaty zgodności (LVD i EMC) oraz okres gwarancji minimum 5 lat od dostawcy w Polsce.
a) Instalację należy wykonać przewodami dedykowanymi do instalacji fotowoltaicznych i ułożyć w kanałach kablowych. Szczegółowy przebieg tras przewodów należy uzgodnić z Zamawiającym.
7. Wykonawca musi wykonać wizualizację umożliwiającą zdalne sterowanie procesem wytwarzania energii elektrycznej z instalacji fotowoltaicznej wraz z rejestracją parametrów i ilości wytworzonej energii elektrycznej.
8. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich niezbędnych zabezpieczeń dostarczonych urządzeń, w tym ich ochronę odgromową i przeciwprzepięciową.
9. Instalacja fotowoltaiczna musi być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik z przyciskiem wyzwalającym umieszczonym na zewnętrznej ścianie budynku lub w miejscu wyznaczonym przez Rzeczoznawcę przeciwpożarowego.
10. Zamawiający wymaga, aby montaż i uruchomienie dostarczonych urządzeń odbyło się pod nadzorem osoby z ramienia Wykonawcy posiadającej wymagane prawem świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru w zakresie montażu dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (lub równoważne), a także ściśle w uzgodnieniu z upoważnionymi pracownikami Zamawiającego.
11. Zamówienie obejmuje wykonanie wszelkich wymaganych prawem pomiarów i sprawdzeń dostarczonych urządzeń przed ich oddaniem do użytkowania i eksploatacji.
12. Zamówienie obejmuje wykonanie dokumentacji powykonawczej wykonanych robót budowlanych oraz dokumentacji techniczno-ruchowej dostarczonych urządzeń oraz dostarczenie jej Zamawiającemu w 2 egzemplarzach, w wersji papierowej i elektronicznej. Wszystkie schematy w wersji elektronicznej należy zapisać w formacie PDF i DWG.
13. Zamówienie obejmuje szkolenie pracowników Zamawiającego z użytkowania i eksploatacji dostarczonych urządzeń. Szkolenie należy przeprowadzić przed odbiorem urządzeń przez Zamawiającego i potwierdzić protokołem z przeprowadzenia szkolenia.
14. Przygotowanie miejsca pod montaż licznika dwutorowego.
15. Wszystkie dostarczone i wbudowane w ramach niniejszego zamówienia urządzenia i materiały muszą być fabrycznie nowe i pełnowartościowe oraz nie mogą nosić znamion jakiegokolwiek wcześniejszego użytkowania.

II. Oferent powinien dokonać
1. Zapoznania się w całości z załącznikami zapytania.
2. W przypadku konieczności wykonania innych niezbędnych prac wynikających z przeprowadzonej wizji na budynku – opisu prac w oferowanej kwocie w postaci dodatkowego załącznika, z wyszczególnieniem kosztu tych prac.

III. Postanowienia ogólne
1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dniu).
6. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.
7. Zamawiający oczekuje, że oferta zostanie złożona dla obu części.
8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia, wyłącznie jednej z części ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:
1. Przedkładając ofertę w zakresie Wykonawcy jest uwzględnienie wszelkich niezbędnych kosztów mających na celu zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot zadania Wykonawca wykona własnym staraniem z zastosowaniem materiałów spełniających obowiązujące normy mające odniesienie w realizacji zadania.
3. Prowadzenie robót z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie osób trzecich oraz mienia.
4. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
5. Termin wykonania zamówienia: do 90 dni od dnia podpisania umowy.

V. Opis sposobu przygotowania ofert
1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
2. Do formularza ofertowego należy dołączyć wykaz wykonanych prac tożsamych przedmiotowi zamówienia stanowiący załącznik nr 3 oraz oświadczenie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
4. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
5. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
6. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
7. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Zaprojektowanie i wykonanie instalacji fotowoltaicznych na częściach wspólnych budynków Wspólnot Mieszkaniowych”.
9. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
10. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 14 kwietnia 2023 r. (piątek), godz. 12:00

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Administratora Zasobów Komunalnych Gminy Węgorzewo – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4, 11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 14 kwietnia 2023 r. (piątek) do godz. 12:00.
Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie dopuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:
1. Łukasz Siniuk, tel. 87 427 59 33 (pn. – pt., w godz. 8:00-15:00).
2. Magdalena Siołkowska, tel. 87 427 59 44 (pn. – pt., w godz. 8:00-15:00).

X. Załączniki
1. Formularz ofertowy – zał. nr 1,
2. Projekt umowy – zał. nr 2, zał. nr 2
3. Wykaz wykonanych prac tożsamych przedmiotowi zamówienia – zał. nr 3,
4. Oświadczenie – zał. nr 4.

Aktualności