Nieruchomości

Wymiana rozdzielni elektrycznej kompleksu przy ul. Zamkowa 4 w Węgorzewie

Węgorzewo, dnia 27.08.2021 r.

CeM-2021/2772/W1

 

Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o. w Węgorzewie, jako Administrator Zasobów komunalnych Gminy Węgorzewo, zapraszają do złożenia oferty cenowej dla zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000,00 zł, na zadanie pn. „Wymiana rozdzielni elektrycznej kompleksu przy ul. Zamkowa 4 w Węgorzewie”, w przedmiocie:

 

I. Zakres prac objętych zapytaniem

 1. Opracowanie projektu nowej rozdzielni w układzie TN-S (uwzględniając obwody TN-C, wyłącznik przeciw pożarowy) wraz z uzgodnieniem dokumentacji z rzeczoznawcą przeciw pożarowym.
 2. Uzyskanie niezbędnych uzgodnień, warunków technicznych, opinii wymaganych do realizacji zadania, w tym z PGE Dystrybucja.
 3. Montaż nowych skrzynek liczników na ścianie szczytowej budynku B, zabezpieczenia dobrać zgodnie z umowami.
 4. Wyniesienie na zewnątrz ściany szczytowej budynku B wyłącznika przeciw pożarowego.
 5. Demontaż istniejącej rozdzielni w budynku B.
 6. Wyniesienie na zewnątrz ściany szczytowej budynku B obwodów zasilających lokale wraz z wykonaniem nowych tablic licznikowych i podlicznikowych z wykonaniem zabezpieczeń dobranych do ich zapotrzebowania.
 7. Montaż przyrządów pomiarowych energii elektrycznej wraz z oznakowaniem.
 8. Przyłączenie nowej rozdzielni do instalacji poszczególnych lokali wg. dotychczasowego podziału obwodów.
 9. Uzupełnienie i naprawa elementów ścian i tynków, które uległy uszkodzeniu.
 10. Wykonanie pomiarów ochronnych po przeprowadzonych pracach.
 11. Dostarczenie dokumentacji Administratorowi.
 12. Uprzątnięcie placu robót.

II. Oferent powinien dokonać

 1. Przeprowadzenia oględzin budynku oraz uwzględnienia w oferowanej cenie dodatkowych koniecznych do wykonania elementów modernizacji instalacji elektrycznej – po uprzednim skonsultowaniu terminu z Administratorem budynku,
 2. Zapoznania z treścią poprzedniego protokołu instalacji elektrycznej lokali,
 3. W przypadku konieczności wykonania innych niezbędnych prac wynikających z przeprowadzonej wizji na budynku – opisu prac w oferowanej kwocie w postaci dodatkowego załącznika, z wyszczególnieniem kosztu tych prac.

III. Postanowienia ogólne

 1. Do niniejszego zapytania ofertowego nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych.
 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania lub nie wybrania żadnej z oferty bez podania przyczyny.
 3. Unieważnienie postępowania lub nie dokonanie wyboru oferty nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń odszkodowawczych ze strony Wykonawcy lub do roszczeń o zawarcie umowy.
 4. Wykonawca powinien dokonać wizji lokalnej terenu, w celu ujęcia w cenie wszystkich niezbędnych prac do wykonania przedmiotu zamówienia.
 5. Zapłata za przedmiot zamówienia dokonana będzie na podstawie bezusterkowego protokołu odbioru robót i faktury dostarczonej przez Wykonawcę (w terminie 14 dniu).
 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zlecenia, wyłącznie jednej z części ujętych w niniejszym zapytaniu ofertowym.

IV. Wymagania i wytyczne dla Wykonawcy:

 1. Zarówno dokumentację projektową jak i pomiarową należy sporządzić przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia do wykonywania poszczególnych robót.
 2. Dokumentację projektową należy obligatoryjnie przedstawić Zamawiającemu do akceptacji.
 3. Przedmiot zadania Wykonawca wykona własnym staraniem z zastosowaniem materiałów spełniających obowiązujące normy mające odniesienie w realizacji zadania.
 4. Prowadzenie robót z zachowaniem szczególnej ostrożności w zakresie osób trzecich oraz mienia.
 5. Wykonawca udzieli gwarancji na okres 60 miesięcy od dnia bezusterkowego odbioru robót.
 6. Termin wykonania zamówienia: do 50 dni od dnia podpisania umowy.

 

V. Opis sposobu przygotowania ofert

 1. Oferta składana w wersji papierowej musi być czytelna i złożona na wypełnionym czytelnie formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania cenowego.
 2. Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do występowania w imieniu Wykonawcy (firmy) w zakresie jego spraw majątkowych, lub przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione.
 3. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
 4. Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, itd.) muszą być parafowane i datowane przez osoby podpisujące ofertę, w przeciwnym razie powyższe zmiany nie będą uwzględniane.
 5. Wykonawca nie może wycofać oferty i wprowadzić zmian po terminie składania ofert.
 6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 7. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie zapewniającej nienaruszalność, z napisem: „Oferta – Wymiana rozdzielni elektrycznej kompleksu przy ul. Zamkowa 4 w Węgorzewie”. Koperta powinna być opatrzona pełną nazwą Wykonawcy wraz z dokładnym adresem tak, aby Zamawiający mógł odesłać ofertę złożoną po terminie składania ofert.
 8. Oferty nie spełniające wymienionych w pkt. 1-4 kryteriów zostaną odrzucone.

VI. Termin składania ofert: do 16 września 2021 r. (czwartek), godz. 1200

VII. Kryterium oceny ofert: cena 100 % w tym VAT.

 

VIII. Miejsce i sposób składania ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w sekretariacie Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej – Ciepłownie Miejskie Sp. z o.o., ul. B. Chrobrego 4,
11-600 Węgorzewo w terminie do dnia 16 września 2021 r. (czwartek) do godz. 1200.

Oferty niekompletne, złożone w innej formie niż wskazana w niniejszym zapytaniu ofertowym lub złożone po terminie zostaną odrzucone. Nie opuszcza się składania ofert w wersji elektronicznej.

IX. Osobą uprawnioną do kontaktów z Wykonawcami jest:

 1. Patryk Kobielski, tel. 87 427 59 36 (pn. – pt., w godz. 800-1500),
 2. Paweł Barniak, tel. 87 427 59 35 (pn. – pt., w godz. 800-1500).

X. Załączniki

 1. Formularz ofertowy – zał. nr 1
 2. Projekt umowy – zał. nr 2
 3. Zapytanie ofertowe

Aktualności